Kontakta oss på tlf 0415 40025
3 mars, 2016

Näsgård MARK

NÄSGÅRD MARK ÄR MARKNADENS MEST FLEXIBLA VÄXTODLINGSPROGRAM 

Med Näsgård MARK får du ett lättanvänt växtodlingsprogram med bra översikt över registrerade insatser tillsammans med enkel inmatning. Detta har gjort att många lantbrukare och rådgivare valt att använda Näsgård sedan 1999 i Sverige.

Programmet anpassas helt efter dina förutsättningar och finns därför i flera versioner från enkel registreringsversion till avancerad version för rådgivare. Oavsett vilken version du använder finns följande:

 • Enkelt att börja, alla fältuppgifter med grödor går att importera från SAM Internet.
 • Register med aktuella insatsvaror, som utsäde, gödning, växtskydd mm, från alla leverantörer i Sverige.
 • Registrering kan ske på enskilt fält, alla fält med samma gröda eller alla fält med samma sort.

Här beskriver vi kortfattat om de olika versionerna.

Näsgård MARK Journal, har funktioner för dig som vill:

 • Planera och registrera fältinsatser.
 • Planering så arealer för miljöytor uppfylls. Dokumentation av miljöersättning som fång/mellangrödor, visas även i växtföljdsöversikten.
 • Registrera växtskydd, digital sprutjournal, uppgifter som karenstider infogas automatiskt i registreringen.
 • Skriva ut mängdsammanställning för insatsvaror.
 • Ekonomiberäkning direkt i skärmen eller som utskrifter.
 • Beräkning av grön mark.
 • Export av data till The Absolut Company

Näsgård MARK Pro, Utöver funktionerna i Journal även:

 • Gödselrekommendationer från Jordbruksverket. För att beräkna gödselbehov om du bor i Nitratkänsligt område. Även ett krav för miljöersättningen Precisionsjordbruk-planering.
 • Växtnäringsbalans utifrån registrerade insatser, för att enkelt se så du inte över/under gödslar dina fält. Även krav för miljöersättningen Precisionsjordbruk-planering.
 • Lager organisk gödsel. Med beräkning på gödselmängder från djurproduktion, samt dokumentation för mottagen eller levererad stallgödsel.
 • Scenarier, ger möjlighet att spara planerade insatser eller jämföra olika alternativ för insatsvaror. Detta utan att ändra i den aktuella planen.

Näsgård MARK ProXtra, Utöver funktionerna i Pro även:

 • Lagermodul för insatsvaror och avsalu grödor
 • Arbetsorder, samlar insatser som skall göras vid samma tillfälle för olika fält för att minska risken för fel. Arbetsordern kan skrivas ut eller visas i Näsgård MOBILE.

Näsgård MARK Advicer, Utöver funktionerna i ProXtra även:

 • Uppgifter som förenklar för en rådgivarorganisation
 • Rådgivarregister. Ett register som används på tvärs över alla kunder. Därmed behöver en ny insatsvara bara läggas till i ett register och går därefter direkt att använda på alla kunder.
 • Standardplaner där olika strategier för grödor kan läggas in och därefter användas på alla kunder.
 • Organisationens logo läggs in en gång, direkt tillgänglig på alla rådgivares utskrifter.
 • Utskrifter som passar i organisationen kan sparas i separat register. Därmed kan alla rådgivare skriva ut samma utskrifter till respektive kund.

Tillägg som optimerar 

När du valt ett grundprogram av Näsgård MARK kan du välja till fler funktioner, som hjälper dig att optimerar din växtodling, du betalar helt enkelt bara för det du har behov av.

Har du behov av att dela eller slå samman fält, mäta längder då kan du lägga till Näsgård KARTA. Även kartprogrammet finns i flera versioner som du kan läsa om här.

Om du använder Näsgård MARK som digital sprutjournal visas aktuella karensdagar med automatik i sprutjournalsutskriften. Om du väljer till Kemikoll så hjälper programmet dig med användarvillkor för respektive växtskyddsmedel, så som dosering, antal behandlingar, maxdos för aktivsubstans med mera.

Vill du hålla reda på dina lager av insatsvaror och avsalu produkter behöver du inte välja MARK ProXtra, du kan även till Journal och Pro lägga till tilläggs modulen Lagerstyrning.

På samma sätt kan du även lägga till arbetsorder till Journal och Pro

Vill du räkna på dina maskinkostnader eller du planerar att köpa en ny maskin. Med Maskininvestering kan du räkna fram maskinens kostnad per hektar, timme eller eller varför inte per kubikmeter för flytgödseltunnan.

En översikt över de olika tilläggsmodulerna finns här.

Datalogisk.se