Kontakta oss på tlf 0415 40025
28 december, 2016

Näsgård Mark versioner

NÄSGÅRD MARK VÄXTODLINGSPROGRAM

När du köper ett Näsgård program köper du en användningsrätt till programmet i 12 månader i form av ett serviceavtal. Detta avtal gäller även för uppdateringar och telefonsupport för programmet under denna tid. Serviceavtalet förlängs och faktureras automatiskt, om inte avtalet är uppsagt senast 2 månader innan avtalets slut. Näsgård Mark växtodlingsprogram finns i 5 olika grundversioner. Dessa kan byggas på med olika moduler. Du kan när som helst gå från en version till en annan. Här nedan ser du vad som ingår i de olika versionerna.

Översikt

Standard funktioner i de olika versionerna MOBILE Journal Pro ProXtra Advicer
Internet baserat program

       
Lägga in skifte, grödor

EU-ansökan planering

 

Planera/registrera insatser i fältkort, fält för fält

Planera/registrera insatser för flera fält samtidigt, Kluster

Kopiera planerade/utförda insatser mellan fält

Ändra insatser, priser, mängder på flera fält samtidigt  

Karenstid på växtskyddsmedel läggs automatiskt in på behandlingar

Komplett sprutjournal

Förval av insatser, förare, maskiner och noter på behandlingar. (t.ex. återkommande insatser i sprutjournalen som påfyllningsplats mm)  

Gödselråd / gödselplanering utifrån SJV:s riktlinjer    

Lager för stallgödsel. SJV normer produktion, köp, försäljning    

Lager för insatsvaror och avsalu grödor. Registrering av köp och sälj, beräkning

 

 

 

Skapa arbetsorder. Koppling av insatser till en arbetsorder  

 

 

Scenarier, jämförelse av olika insatsers inverkan ekonomiskt    

Endast utskrift av Fältkort, sprutjournal och Mängder

       
Standardutskrifter av rapporter  

Möjligt att få egna funktioner och egna utskrifter för organisationen        
Möjlighet att välja innehåll i utskrifter med snabbval  

Utskrifter för odlingsjournaler    

Export av uppgifter till The Absolut Company

Arbeta med flera driftsenheter samtidigt

Standard vid flera driftsenheter

Datalogisk.se