Kontakta oss på tlf 0415 40025
2 januari, 2017

Hantering av gårdskartor

NÄSGÅRD KARTA, ENKEL ATT ANVÄNDA MED AVANCERADE FUNKTIONER

Kartor inom lantbruket har alltid haft stor betydelse. Gamla dräneringskartor och fastighetskartor är bara ett par exempel på detta. Idag är SAM ansökan ett exempel på där geografisk information har stor betydelse.

Med Näsgård Karta kan du hantera de typer av geografisk information som det finns på ett modernt lantbruk. Programmet finns i 3 olika grundversioner, till dessa går olika moduler att bygga på  t.ex. för att skapa tilldelningskartor.

IMPORT/EXPORT AV KARTFILER 

Näsgård Karta hanterar de vanligaste kartsfil formatet på marknaden som berör arealuppgifter. Detta är exempelvis formaten Shape, Mid/Mif, DXF och STF. Även de vanligaste koordinat typerna hanteras som t.ex. WGS88 eller RT90, som standard använder programmet SWEREF99 TM som koordinatsystem. Det går även att importera och exportera uppgifter till SAM-Internet.

Även bilder går att importera både koordinatsatta från t.ex. drönare och bilder utan koordinater exempelvis scannade kartor över dräneringar. 

BAKGRUNDSKATOR Näsgård Karta, luftfoto

För att lättare orientera sig kan det vara en fördel med en bakgrundskarta. I Näsgård Kartas online versioner av Opti och Advicer kan Google Map tändas som bakgrundskarta. Du kan själv välja om du vill visa denna som ortofoto, ortofoto med orts-och vägnamn eller som vägkarta.

 

BLOCKKARTOR FRÅN SJVEU-Blockkarta, Näsgård Karta

Blockkartan från Jordbruksverket kan visas som en bakgrundskarta i Näsgård Karta version Opti och Advicer. Denna förmedlar vi som en WFS tjänst dvs. programmet hämtar kartuppgifterna från en server. Därmed uppdateras kartan löpande under året utan att du som användare behöver göra något. Fran denna blockkarta kan block kopieras in i din fältkarta, du behöver därför aldrig sakna kartunderlag oavsett om du är lantbrukare eller rådgivare. 

 

ANDRA TYPER AV KARTOR

I Näsgård Karta går det även att skapa andra typer av kartor som t.ex. dräneringskartor, situationsplaner och jaktkartor. Tillvalsmoduler finns även som kan hantera skördekartering och skapa tilldelningskartor

 

 

ENKEL KARTREDIGERINGFält gräns, Näsgård Karta

Oavsett om du vill dela ett fält med en bestämd areal eller från ett visst avstånd är detta enklet i Näsgård Karta. Du kan t.o.m. ange en önskad areal i en vändteg som går runt hela eller delar av ett fält. Om du vill lägga samman fält går du det med ett par enkla knapptryckningar. Du kan presentera avstånd direkt på kartan.

 

ÖVERSKÅDLING MARKKARTERING

I 15 år har vårt kartprogram kunnat visa interpollerade markkarterings kartor, dvs. kunnat beräkna och skapa en färglagd karta där värde räknas fram mellan provpunkterna. Dessutom kan du visa punktkarta, analysvärde i text vid provpunkter och medeltal för fältet som text. Markkarterings uppgifterna kan importeras från en laboratorium fil eller om så kan du enkelt själv markera på kartan var du tagit punkterna och koppla värde till dessa.

 

VALFRIA TEXT PRESENTATIONERMarkkarterings kartor, Näsgård Karta

Alla uppgifter som är inlagda i Näsgård Mark kan presenteras på respektive skifte i kartan. Dessutom kan textuppgifter läggas till på valfri plats i kartbilden.

 

AVANCERAD UTSKRIFT

Utskrift kan ske i viss skala, för vissa område eller visst fält. I Karta Opti och Advicer går att göra flera utskriftsområde och därmed dra samman kartor på en utskrift som i verkligheten befinner sig långt från varandra. Det finns också möjlighet att lägga till egna texter och kommentarer innan utskrift sker.

 

 

 

 

 

Datalogisk.se