Kontakta oss på tlf 0415 40025
6 april, 2022

Växtnäringsbalans

Beskrivning

Växtnäringsbalans i Näsgård är en rapport som utifrån inlagda grödor, insatsvaror och skördar visar tillförd och bortförd växtnäring för hela gården samt för areal som får gödslas.

Observera

Växtnäringsbalans i Näsgård beräknar bara på ren växtodling, den tar inte hänsyn till djurproduktion eller t.ex. organisk gödsel som lämnar gården (däremot tar den hänsyn till organisk gödsling i grödan).

Greppa Näringens växtnäringsbalans

Växtnäringsbalansen i Näsgård skall inte ses som en ersättning för Greppa Näringens växtodlingsbalans, utan som ett komplement. När Greppa Näringen gör en växtnäringsbalans ingår även rådgivning hur uppgifterna skall tolkas och hur dessa kan påverkas. Detta finns inte i Näsgård. Däremot kan du i Näsgård, när du vill, ta fram en balans för att se aktuell status just vid det tillfället t.ex. för att se hur förändringar påverkar balansen. Du kan även enkelt ta fram växtnäringsbalanser för tidigare år, så du kan jämföra data mellan olika år.

Bakgrundsdata

När det gäller bortförsel med gröda och kvävefixering använder vi samma data som Greppa Näringen. För kvävenedfall använder vi data från SMHI. Slutuppgifterna kan dock skilja beroende på antal decimaler och avrundningar under beräkningsgången.

Gödselåret

När det gäller handels- och organiskgödsel som skall ingå i balansen, skall dessa vara inlagda inom gödselåret dvs från den 1 augusti till den 31 juli det aktuella skördeåret.

Både planerade och utförda åtgärder räknas med

När växtnäringsbalansen beräknas i Näsgård tar den med både planerade och utförda behandlingar, därmed kan du när som helst under skördeåret se hur balansen ser ut.

Flera driftsenheter

Växtnäringsbalansen kan beräknas på tvärs av flera driftsenheter samtidigt.

Går inte att räkna på ett fält eller en gröda

Det går inte att avgränsa på fält eller grödor i rapporten. Alla fält på driftsenheten tas med i rapporten.

Växtnäringsbalans när skördeåret är slut

När du skall göra en växtnäringsbalans vid skördeårets slut, skall du se till att alla behandlingar som är körda sätts som utförda, dessutom skall du ta bort alla planerade behandlingar som inte gjorts. För att få överblick över detta gör du lämpligast detta i programmets klusterfunktion för grödor.

Se Näsgård Växtnäringsbalans Manualen här

Datalogisk.se