Kontakta oss på tlf 0415 40025
24 februari, 2016

Servicemeddelande

På denna sida visas information (servicemeddelande) som berör Näsgård programmet. Det kan vara upplysningar om mindre program uppdateringar, norm uppdateringar, ändrade manual avsnitt mm.

2024-02-14

Näsgård MARK

Programuppdatering Mark 6.0.0.0/33

Nytt: För att förenkla och snabba upp inmatning av uppgifter i programmet, har dubbelklick ersatts med enkelklick. Det vill säga att om man skall sätta en bock i en kryssruta behöver man inte längre klicka en gång för att markera rutan och en gång för att sätta bocken, den sätts nu direkt.

Nytt: Jordbruksverkets gödselrekommendationer för 2024 är inlagda i programmet

Nytt: Jordbruksverket har upprättat nya schablon djurtyper för beräkning av gödselproduktion och underlag för beräkning av till exempel spridningsareal. Dessa är nu inlagda för skördeår 2024 i programmet. Eftersom 2024 är ett övergångsår så finns även de gamla djurtyperna kvar i Näsgård.

Nytt: De nya och ändrade grödkoderna i SAM-Internet är inlagda.

Nytt: Vid import av SAM-fil och där finns grödkod 9 Majs med insådd av vall inlagd på fältet, tillfogas i Näsgård eftergrödan slåttervall på fältet.

Nytt: När man anger grödan Majs med eftergrödan slåttervall i vo-planen, exporteras dessa uppgifter till SAM-Internet.

Nytt: Om man angett en gröda i Näsgård som är en undergröda i SAM Internet, till exempel morot. Så exporteras både grödkoden och undergrödkoden i exporten till SAM Internet.

Nytt: Om man i vo-planen skiftar till ett nytt skördeår och där inte finns några fält, öppnas funktionen ”kopiera till nästa skördeår” automatiskt. Det går också här att välja att man vill ha samma gröda på enskilda fält på det kommande året som det var det tidigare året.

Nytt: Ny kolumn i vo-planen som visar med pennsymbol, om där finns gödselnot på fältet.

Nytt: I driftsenhetsregistret visas nu vem som senast öppnat driftsenheten.

Nytt: I fältkortets sammanställning visas uppgifter för medlet som enhet, registreringsnummer osv. Detta underlättar om man behöver skifta ut ett växtskyddsmedel med samma namn med ett annat registreringsnummer.

Nytt: Rapport 40100, har lagts till förklaringstext om “skördehöjning utifrån förfrukt”.

Nytt: Rapport 20800, Det går nu att skriva ut scenarier för växtnäringsbalansen. Detta innebär att du kan jämföra vilket alternativ som är bäst utifrån växtnäringsbalans, när du planerar årets gödsling.

Nytt: Rapport 30730 HIR A3, har lagts till förklaringstext om “skördehöjning utifrån förfrukt”.

Nytt: Rapport 30730 HIR A3, även mellangröda visas nu.

Nytt: Rapport 30730 HIR A3, går nu att sortera på gröda.

Ändrat: Perioder som kan anges vid gödsling är kompletterat med ”Vid sådd”.

Ändrat: Flera ändringar är gjorda för beräkning av undantag för växtföljd och miljöytor.

Ändrat: Optimering av hastighet i lagermodulen.

Rättat: Felet med att uppgifter i myndighetsfliken för bevuxen och blommande träda inte infogades när grödorna kopierades till andra fält.

Rättat: det går åter att välja en utsädessort från en annan gröda än inlagd huvudgröda i fältkortet, till exempel för vallutsäde.

Rättat: Kvävenedfall hämtas åter från kartan. Uppgifterna används i växtnäringsbalansen.

Rättat: Rapport 49200 och 49250. Adressuppgifter visas nu om man skriver ut flera bedrifter samtidigt.

Rättat: Diverse mindre fel.

Näsgård KARTA

Programuppdatering Karta 14.306/29

Nytt: När en karta importeras från en fil visas denna direkt automatiskt på skärmen när importen är klar.

Rättat: Kopieringsfunktionen från blockkarta.

Rättat: Import av analysfil utan x och y värde vid manuell placering av proverna.

Rättat: Det går åter att importera STF kartfiler.

Rättat: Problemet med att analys flyttades istället för kartan.

Näsgård MOBILE

Nytt: Kopia av behandling för resterande del av fältet, när inte hela fältet kördes klart.

Nytt: Det går att välja att inte visa ej produktiva fält, till exempel trädor.

Nytt: Det går nu att tillfoga en produkt i sammanställningen.

Rättat: Beslutstagare går åter att välja i noter.

Nytt: I Lexikem kan man nu öppna senaste villkoren från Kemi direkt vi respektive medel.

Manualer

Flera av manualer är uppdaterade.

———-

2023-07-06

Programuppdatering Mark 6.0.0.0/31

Nytt: Nyckeltal som visar om växtföljdskravet att skifta 33% av ettåriga grödor varje år uppfylls enligt grundvillkoret.

Nytt: I Kemikoll visas nu även vilken resistensgrupp som den aktiva substansen tillhör.

Nytt: Nya eftergrödor för ”Undantag av marktäckning” mellan 60 till 70% av arealen i Skåne, Blekinge och Hallands län om dispens sökts, som kan användas när beräkning av nyckeltal för marktäckning (grön mark).

Rättat: Endast grödor som tillhör vald grödperioden visas nu åter i grödlistan, till exempel när en eftergröda läggs till på fältet visas endast fånggrödor och grödor för marktäckning.  

Rättat: Grödfördelning i vo-planen visar nu direkt även nya grödor som importerats från normerna.

Rättat: Mellangröda räknas nu med i marktäckning (grön mark)

Rättat: Diverse mindre ändringar och fel rättade.

Programuppdatering MOBILE 4.2

Nytt: Besked visas om man är säker på att ändra status från utförd till planerad för en behandling. Minskar risken att man av misstag ändrar status på en utförd behandling.

Rättat: Person visas nu i behandlingen även när flera driftsenheter är öppna.

Rättat: Diverse mindre ändringar och fel rättade.

———-

2023-03-02

Programuppdatering Mark 6.0.0.0/30

Nytt: Går att hämta grödor och sorter från normregister direkt vid registrering i vo-plan

Nytt: Gödselrekommendationer för 2023 från Jordbruksverket inlagda.

Nytt: Flera nya grödor inlagda t.ex. nötodling

Nytt: De nya gröd- och undergrödkoderna i SAM inlagda på respektive gröda.

Nytt: Kolumner för om precisionsodling-planerings ersättning under Myndigheter.

Nytt: Flera ändringar i bakgrunden för att framtidssäkra programmet.

Rättat: mindre fel rättade

Vid import av fältuppgifter från SAM-Internet importeras nu även följande (import skall endast göras om inte fälten finns tidigare, då importen raderar alla tidigare fältuppgifter):

Nytt: Mellangröda på fältet.

Nytt: Meter bevuxen respektive blommande fältkant.

Nytt: Om fältet är ekologisk certifierad

Nytt: Att Precisionsodling-planering ersättning söks och om det finns brunnar på fältet.

Ändrat: Fånggröda och vårbearbetning, då de nu räknas som ecoschemes.

Ändrat: Anpassning för de nya gröd- och undergrödkoderna.

Programuppdatering Karta 14.306/28

Nytt: Genom att högerklicka i kartan går det nu att välja kopiera och klistra in objekt, samt koppla dom till egna lager i kartan.

Nytt: vid import av karta från SAM-Internet kommer även fältkanter med.

Rättat: mindre fel rättade

Vid export av fält-kartuppgifter till SAM-Internet kommer även följande med i exporten för respektive fält:

Nytt: Fånggröda eller mellangröda.

Nytt: Vårbearbetning

Nytt: Precisionsodling-planering och om brunnar finns

Programuppdatering MOBILE 4.1

Nytt: Sökfunktion för att söka upp registrerad insatsvara på alla fält.

Rättat: uppgifter för bevuxen- och blommande fältkanter visas nu korrekt i kartan.

Rättat: Går nu att lägga till nya insatsvaror i statusberäkning för lager.

Rättat: mindre fel rättade

Programuppdatering LEXIKEM 4.1

Nytt: Radera knapp tillagd i sökfunktionen

———-

2022-10-06

Programuppdatering Mark 6.0.0.0/29

Rättat: Låsning av Vo-plan/fältkort rättat så låsning inte följer med, när man skiftar mellan ett skördeår man låst, till nästa skördeår.

Rättat: Snabbskapa fält i Vo-planen fungerar igen.

Programuppdatering MOBILE 4.0

Nytt: Registreringsnummer för växtskydd visas nu direkt på registreringen samt i sammanställningen.

Rättat: Problemet med att lägga in gröda på fält är rättat.

———-

2022-10-04

Programuppdatering Mark 6.0.0.0/28

Nytt: Nya registreringsmöjligheter och beräkningar för miljöytor som berör CAP 2023-2027.

Nytt: Nya nyckeltalsberäkningar och visning av dessa för miljöytor.

Nytt: Markering om miljöersättning söks för mellangröda

Nytt: Uppgifter för Blommande- och Bevuxen fältkanter kan hämtas från kartan

Nytt: Ny nyckeltalsvisning för areal där ettåriga miljöersättningar söks. Visar uppgift för fånggröda, mellangröda, vårbearbetning och ekologisk produktion.

Nytt: Passiva fält visas inte som standard i Vo-planen, men går att visa vid behov.

Nytt: Möjlighet att låsa behandlingar när ett skördeår avslutat, så registreringar inte kan ändras av misstag.

Nytt: I fältkort visas uppgifter (beroende på typ) som gröda, enhet och registreringsnummer om man klickar på insatsvaran i behandlingen. (ej i klusterläge)

Nytt: Går att importera en saknad insatsvara direkt från normregistret när man skapar en behandling i fältkortet. Vid import visas även uppgifter (beroende på typ) som gröda, enhet och registreringsnummer. (ej i klusterläge)

Nytt: När en insatsvara skall väljas i en behandling, visas de 10 senaste använda insatsvarorna överst i listan.

Nytt: Lexikem funktion i Lagersammanställning insatsvaror. Visar om växtskyddsmedel är på väg att fasas ut eller inte längre får användas. (om Kemikoll finns på licensen)

Nytt: Ny TID rapport 80550 Följesedel. Sammanställer för en plats, aktiviteter som är utförda under vald tid. Användbar till exempel som underlag för fakturering.

Nytt: Ny rapport 49200 Dokumentation av leveranser vid inköp av organisk gödsel.  

Nytt: Ny rapport 49250 Dokumentation av leveranser vid försäljning av organisk gödsel. 

Rättat: Diverse mindre fel

Programuppdatering Karta 14.306/27

Nytt: Möjlighet att rita in Blommande- och Bevuxen fältkanter, visas på kartan som blå respektive röda linjer.

Nytt: Möjlighet att överföra uppgifter för Blommande- och Bevuxen fältkanter till Vo-plan.

Nytt: Nya bakgrundskartor. Lantmäteriets historiska ortofoto från 1960 och 1975.

Nytt: Ny bakgrundskarta. Karta över Nitratkänsliga område. Ligger till grund för Jordbruksverkets olika regler.

Rättat: Diverse mindre fel

Programuppdatering MOBILE 4.0

Nytt: Enhet visas när man skall välja eller importera nya insatsvaror. Förenklar när samma insatsvara finns med flera enheter t.ex. rapsutsäde.

Nytt: Behandlingar för enskilt skördeår går att låsa Näsgård Mobile.

Nytt: Genom att klicka på ett fält i kartan visas nya ikoner för att få mer info om fältet.

Nytt: Markkarteringsuppgifter kan nu visas som färglagda kartor för respektive fält.

Nytt: Skördekarteringskartor kan nu visas för respektive fält

Rättat: Diverse mindre fel

———-

2022-02-08

Programuppdatering Mark 6.0.0.0/27

Nytt: Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling 2022 inlagt i programmet.

Nytt: Rapport 20800 Växtnäringsbalans. Visar balans mellan tillförd och bortförd näring.

Rättat: Diverse mindre fel

Programuppdatering Karta 14.306/25

Nytt: Export av styrfiler i ISOXml

Nytt: Uppdaterad blockkarta, uttagsdag 2022-02-01

Rättat: Diverse mindre fel

Programuppdatering MOBILE 3.4

Nytt: LEXIKEM (tilläggsmodul) Visar i en överskådlig lista om växtskyddsmedel är godkänt, under utfasning eller inte godkänt längre.

Nytt: Möjlighet för administratorn att skapa arbetsorder direkt i Mobile (arbetsorder är en tilläggsmodul)

Nytt: Funktionen Dagens registreringar i TID som sammanställer och visar dagens registreringar.

Nytt: Ny observationstyp för att markera viltskador.

Ändrat: Observationer grupperas och antalet observationer visas, om det finns många observationer inom begränsad yta.

Rättat: Diverse mindre fel rättade.

———-

2021-05-27

Programuppdatering Mark 6.0.0.0/26

Nytt: Aktivitetsnot kan nu visas i TID utskrift 80600.

Ändrat: Optimering av beräkning av inköpslista i lagermodul.

Rättat: Diverse mindre fel rättade.

Programuppdatering Karta 14.306/24

Nytt: Enklare att skifta fältkarta mellan olika år. Med ”pilar” kan kartan öppnas för året innan eller efter den visade karta.

Nytt: Finns ingen fältkarta för ”nästa” skördeår, kopieras automatiskt ”årets” fältkarta till ”nästa” år.

Nytt: Koppling till Claas Telematic. Går att ladda upp fältgränser till Claas Telematic och hämta skördedata till Näsgård (Tilläggsmodul till Karta Opti och Advicer)

Nytt: Multiutskrift av analyskartor. Uppsättning som beskriver vad som skall skivas ut för varje analystyp t.ex. texter och färgskalor. (endast i Karta Advicer)

Ändrat: Om fältnummer ändras i vo-planen blir fältet i kartan automatisk uppdaterat med det nya numret.

Ändrat: Jobb-info dialog förenklad när analys- och tilldelningskartor visas.

Ändrat: Optimering av interpolering av analys- och tilldelningskartor.

Ändrat: Google kartor kan nu visas tillsammans med analys- och tilldelningskartor

Rättat: Diverse mindre fel rättade.

———-

2021-02-16

Programuppdatering Mark 6.0.0.0/24

Nytt: Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling 2021 inlagt i programmet.

Nytt: Ny funktion som städar ut ej använda insatsvaror

Nytt: Nya nyckeltal som visar bortförsel av fosfor och kalium, både på fält och gårdsnivå.

Nytt: Nya funktioner i Kluster, skapa behandlingar på utvalda fält i ett kluster, fler och ändrade visningar hur många fält som ingår i klustret och behandlingar.

Nytt: Nytt i Kemikoll, Aktiv substans visas för växtskydd, kontroll på aktiv substans användning på tvärs av preparat i behandling.

Nytt: Register över avdriftsreducerad utrustning, samt registrering av detta.

Ändrat: Sprutjournal utskrift ändrad så inte stadium visas i ”kontroll” version.

Ändrat: TID redovisnings grupp ”övrigt” uppdelad. Nya grupper är Drift, Personligt och Externt arbete.

Ändrat: Fler möjlighet att rätta i TID registreringar.

Ändrat: TID utskrift 80800 visar inte längre passiva medel.

Rättat: Diverse mindre fel rättade samt optimering av funktioner

Programuppdatering Karta 14.306/22

Nytt: Ny blockkarta för 2021

Rättat: Diverse mindre fel

Programuppdatering MOBILE 3.3

Nytt: I arbetsorder kan nu även väljas planerade order, dvs de behöver inte längre vara tilldelade till en person för att visas i MOBILE

Ändrat: de nya TID register grupperna är tillagda

Rättat: Diverse mindre fel rättade.

———-

2020-04-02

Programuppdatering Karta 14.306/21

Rättat: Fel som gjorde att felaktig areal visades i jobbinfo på flikarna Arealinfo, Fält och Objektinfo, om fältets areal var större än 21 hektar och det fanns en eller flera inre arealer i fältet.

———-

2020-03-31

Programuppdatering Mark 6.0.0.0/22

Nytt: Kluster införs. Ger möjlighet att gruppera fält efter grödor, grödor och sort, samt egen gruppering av fält. I ett kluster kan behandlingar skapas/redigeras som då automatiskt läggs/ändras på alla fält i klustret.

Ändrat: Arbetsorder. Nu behöver man inte först skapa underlaget för arbetsorder separat för att sedan välja det på de behandlingar som skall ingå i arbetsordern, utan nu kan arbetsordern skapas direkt på första behandlingen.

Ändrat: Utskrift 31100 sprutjournal. Nu kan noter väljas att endast visa de som är lagkrav på, dvs. uppgifter som temperatur, vindstyrka, vindriktning, påfyllnings- och rengöringsplats visas inte i utskriften.

Rättat: Optimering samt rättat diverse mindre fel.

Programuppdatering Karta 14.306/20

Rättat: urval av fält vid SAM export rättat.

Rättat: Hastighetsoptimering

Rättat: Shape import

Programuppdatering MOBILE 3.2

Nytt: Kluster införs. Ger möjlighet att gruppera fält efter grödor, grödor och sort, samt egen gruppering av fält. I ett kluster kan behandlingar skapas/redigeras som då automatiskt läggs/ändras på alla fält i klustret.

Nytt: Om ett Kluster väljs visas endast fält som ingår i klustret i kartan.

Nya och ändrade manualer

Fältkort, Arbeta med Kluster

Fältkort, Skapa arbetsorder

MOBILE, Arbeta med Kluster

———

2020-02-13

Programuppdatering Mark 6.0.0.0/21

Nytt: Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling 2020 inlagt i programmet.

Nytt: TID utskrift 80400 Förbrukning, kan nu även sammanställa uppgifter kombinerat på platser och aktiviteter. Det går även att kombinera registreringar gjorda på fält och grödor.

Ändrat: vid kopiering av insatser är årets gröda markerad med fetstil i tabellen för urval av fält.

Rättat: Utskrift 30730 HIR växtodlingsplan, visar nu stallgödseleffekt korrekt.

Rättat: Diverse mindre fel.

Programuppdatering Karta 14.306/18

Nytt: Ny kontroll av kartan införd som underlättar export till SAM Internet. Eftersom Jordbruksverket nu inte längre tillåter fältgränser som ligger utanför blocken, har vi inför en kontroll som hittar ytor som finns utanför blocket och tar bort dessa. Dessutom en kontroll som visar fält- respektive blockuppgifter stämmer överens.

Nytt: Möjlighet att kopiera utvalda kartor mellan olika databaser.

Nytt: Kopiering av karta i jobböversikt.

Rättat: Inritad obrukad fältkant kan nu direkt kopplas till fält i vo-planen.

Rättat: Import av Shape filer.

Rättat: Import av Mid/Mif filer.

Rättat: Diverse mindre fel.

Nya och ändrade manualer

Kontroll av karta innan export till SAM Internet

Export till SAM Internet 2020

Näsgård gröda som motsvarar SAM grödkod 2020

———-

2019-12-03

Programuppdatering Mark 6.0.0.0/20

Rättat: Utskrift 31100 Sprutjournal, går nu även att visa fält utan växtskyddsinsatser.

Nytt: TID register. På alla registerposter går nu att lägga in ett kontonummer, t.ex. från bokföringen. Detta nummer infogas sedan i registreringar.

Nytt: Går att exportera uppgifter från TID registreringar med kontonummer till Excel.

Rättat: Diverse mindre fel

Programuppdatering MOBILE 3.1

Nytt: När behandling skapas och man lagt in en insatsvara t.ex. utsäde, kan man nu gå direkt till annan insatsvara t.ex. gödning innan behandlingen sparas.

Nytt: När mängder redigeras i en behandling, kan man nu gå direkt till nästa mängd för att redigera denna

Rättat: Nu möjligt att skapa fält utan att behöva ange förfruksfält

———-

2019-03-17

Programuppdatering Mark 6.0.0.0/19

Rättat: Fel som gjorde att gödselbehov inte räknade med analystalkorrektion

———-

2019-02-12

Programuppdatering Mark 6.0.0.0/18

Nytt: Export till The Absolut Company odlingsjournal.

Nytt: Fleråriga balanser av P och K beräknas.

Nytt: Varningar i Kemikoll, visar t.ex. när 50 % reducerad utrustning krävs.

Nytt: Lagerhantering av avsaluvaror (grödor).

Nytt: Jordbruksverkets gödselrekommendationer för 2019 inlagda.

Nytt: Möjlighet att låsa TID registreringar.

Programuppdatering MOBILE 3.0

Nytt: Möjlighet att ge personer endast läsrättigheter.

Nytt: Export till The Absolut Company odlingsjournal.

Nytt: Modulen OPTIMIZER öppnas (tilläggsmodul).

Nytt: Lagerhantering av avsaluvaror (grödor)(tilläggsmodul).

Nytt: Finn fält med GPS. Speciell användbart om man har många driftsenheter. Funktionen letar upp och visar fältet man står på, även om driftsenheten inte är öppen

Nytt: Navigering till fält, observation eller punkt via Google Maps.

Nytt: Lagerstyrning av insatsvaror och avsaluvaror (grödor) flyttat till egen flik

Nytt: Går att skifta en insatsvara mot en annan för flera fält samtidigt.

Nytt: Varningar i Kemikoll, visar t.ex. när 50 % reducerad utrustning krävs.

Nytt: Går att importera grödor. (endast när programmet används fristående)

Ändrat: Enklare redigering av grunduppgifter för fält. (endast när programmet används fristående)

Nytt: I modulen Observationer. Manuela observationer. Registrering sker på valfri punkt utan GPS.

Nytt: I modulen Observationer. Går att mäta längder och arealer, både manuellt och med GPS

Ändrat: Förenklad hantering av funktioner i modulen Observationer

Programuppdatering Karta 14.306/17

Online karta

Nytt: Ny Uppsättning av bakgrundskartor

Nytt: Avgränsning på användare i driftsenhets registret

Nytt: Modulen OPTIMIZER öppnas (tilläggsmodul)

Ändrat: flytta kartan görs direkt utan att välja i verktygsraden innan.

Ändrat: går att flytta punkt i kartan utan att funktionen är valt i menyn.

Ändrat: Sökfunktion i driftsenhetsregistret.

Lokal karta

Import av textfiler direkt i multiutskrift av analyskartor

Nya eller ändrade manualer

Mark och TID

Fleråriga balanser

Export The Absolut Company databas

Karta

Zooma och flytta kartan

Mobile

Mark

Observationer

Export The Absolut Company databas

———-

2018-05-29

Programuppdatering MOBILE 2.4

Nytt: Registreringsnummer för växtskydd visas nu i register. Underlättar för dig som användare så du väljer rätt version av växtskyddsmedel då preparat med samma namn kan ha olika registreringsnummer och därmed olika användningsvillkor.

Rättat: Pennan för noter döljs inte längre då ändrings görs i behandlingen.

Ändrat: Om det finns ett personnamn i Näsgårds register och detta är samma som inloggad persons namn, infogas detta automatiskt när behandling ändrar status till utfört.

Ändrat: Inloggad persons namn infogas automatiskt i nya behandlingar om detta är vält under användarvillkor.

Ändrat: Nya licensbetingelser och användarvillkor i samband med GDPR, som skall godkännas av användaren innan fortsatt användning av programmet.

———-

2018-04-10

Mindre programuppdatering Mark 6.0.0.0/17

Nytt: Kemikoll öppnas. Tilläggsmodul som hjälper dig att kontrollera användning av växtskyddsmedel och direktåtkomst till info för enskilda preparats t.ex. säkerhetsdatablad.

Nytt: Du kan nu i programmet anmäla/avanmäla dig från Datalogisk nyhetsbrev.

Rättat: Diverse mindre fel

Programuppdatering MOBILE 2.4

Nytt: Kemikoll öppnas. Tilläggsmodul som hjälper dig att kontrollera användning av växtskyddsmedel och direktåtkomst till info för enskilda preparats t.ex. säkerhetsdatablad

Nytt: Du kan nu ändra dina inloggningsuppgifter i programmet.

Nytt: Du kan välja att få infogat ditt namn automatisk på alla behandlingar som sätts till utförda.

Mindre programuppdatering Karta 14.306/16

Mindre ändringar och rättningar både i lokal och online karta

———-

2018-02-08

Mindre programuppdatering Mark 6.0.0.0/16

Nytt: Jordbruksverkets rekommendationer för gödsel 2018 inlagda. 

Nytt: Ny eftergröda, Mellangröda EFA grödblandning, beräknar EFA areal med faktor 0,3.

Ändrat: Baljväxter som EFA har från 2018 faktor 1,0 istället för 0,7.

Ändrat: Salix som EFA har från 2018 faktor 0,5 istället för 0,3.

Ändrat: När det finns mer än 75 % vall och betesmark eller 75 % vall, träda och baljväxter är där från 2018 inga krav på antal grödor och EFA, denna beräkning finns nu i programmet.

Ändrat: Utskrift 20550 Nyckeltal växtodlingsplan visar även Mellangröda EFA grödblandning

Ändrat: Utskrift 24300 Planerad förgröning visar nu även vilka arealer som planerats Mellangröda EFA grödblandning.

Rättat: Diverse mindre fel

Mindre programuppdatering Karta 14.306/15

Karta lokal

Nytt: Kortkommando Ctrl+O tillfört, överför arealer från karta till vo-plan.

Karta online

Nytt: Observations punkter går nu att flytta / tabort

Nytt: Observations punkter går nu att kopiera till fältkarta.

Nytt: Kortkommando Ctrl+O tillfört, överför arealer från karta till vo-plan.

Rättat: Fel som uppstod vid multi välj objekt.

Rättat: Fel som uppstod då nytt jobb skulle öppnas tillsammans med befintligt jobb på skärmen

Rättat: Fel som ”frös” markkarterings jobb efter interpolering.  

Rättat: Diverse mindre fel

 

Normer

Nytt: Gröda Speltvete inlagd. Nya insatsmedel inlagda

Manualer

Ändrad: Beskrivning för export till SAM Internet

Ändrad: Beskrivning för förgröning

Ändrad: Näsgårds grödor som motsvarar SAM grödkod

Ny: Beskrivning hur du visar/redigerar/kopierar observationer från MOBILE i Näsgård Karta

———-

2017-11-14

Mindre programuppdatering Mark 6.0.0.0/15

Rättat. Mindre fel och beräkningar

Mindre programuppdatering Karta 14.306/14

Karta lokal och online

Nytt: styrfiler exporteras i ETRS89 format i stället för WGS84.

Ändrat: bättre hantering då flera bildskärmar används.

Ändrat: import av SHAPE filer nu mer tolerant för fel i databas filen.

Karta online

Nytt: Går nu att skapa styrfiler (tilläggsmodul)

Ändrat: hastighetsoptimering av markkarterings hantering vid import, färgläggning och visning.

Ändrat: bättre hantering då flera bildskärmar används.

Ändrat: Google Maps kartan visas korrekt på stora bildskärmar (över 2000 pixlar)

———-

2017-04-20

Mindre programuppdatering Mark 6.0.0.0/14

Rättat. Spridningsareal för organisk gödsel räknar nu endast med betesmarker om uträkning för andel foder från betesmark är gjord.

Rättat. Utskrift 49310 Fosfortilldelning organisk gödsel 5 år, visar nu spridningsareal baserat på ovanstående ändring.

Rättat. Arbetstid i behandling visades fel vilket gjorde att utskrift 34000 Mängdredovisning inte kunde visas.

Rättat: Fel i mängdberäkning av insatsvaror när prisenhet saknades.

Mindre programuppdatering Karta 14.306/13

Nytt. Det går nu att importera text filer från Markdata.se och Cropsat.se vilket innebär att du kan spara dessa beräkningar i Näsgård Karta år för år för att kunna jämföra insatser, gäller både karta med data online och lokalt. Det går också att bearbeta data vidare i Näsgård Agrosat i karta med lokal data.

Rättat. Analysvärde importeras nu till rätt kolumn i karta med data online.

Programuppdatering MOBILE 2.3

Nytt. Snabbknapp i startskärm, traktorsymbol, för att starta observationstema som är valt som standard.

Nytt. TID utskrift 80100 som visar vad medarbetare utfört under året, ger möjlighet för nedarbetaren för avstämning av uppgifter t.ex. uttagen semester eller komp tid.

Nytt. När behandling ändras från planerad till utförd blinkar datum gult för att visa att datum ändras till dagens datum.

Ändrat. Lättare att flytta kartan då känslighet för att öppna meny för att visa fälts behandlingar minskats. 

Ändrat. När en arbetsorder är vald visas endast fält i kartan som ingår i arbetsordern.

———-

2017-03-20

Programuppdatering MOBILE 2.2

Rättat. Obrukade fältkanter visade felaktigt fältuppgifter som gröda och areal. Nu visas uppgifter som är angivet i objektnamn för den enskilda obrukade fältkanten.

2017-03-15

EU-blockkartan (bakgrundskarta) är uppdaterat. Denna version är uttagen fån Jordbruksverkets blockdatabas 20170307

2017-03-14

Mindre programuppdatering Mark 6.0.0.0/13

Nytt. I utsäde produktnot finns ny snabbval för EKO, KOB och GEV för att markera ursprung för utsäde i eko odling. Detta visas även i utskrift 30000 och 38600

Nytt. Kan hämta längd på obrukade fältkanter som är inritade i Karta Online.

Rättat. Utskrift 34000 och 45150 vid beräkning av rörliga maskinkostnader.

Rättat. Utskrift 30600, nu visas olika terminers grödor korrekt.

Ändrat: Utskrift 49310 räknar nu även med fosfor från ekogödselmedel

Nytt: Utskrift 30730 visar vid små givor organisk gödsel upp till 3 decimaler, användbart speciellt vid ekogödselmedel.

Rättat: diverse mindre programrättningar

Normer uppdaterade

Nytt: Normer uppdaterade med nya insatsvaror..

Mindre programuppdatering Karta 14.306/12

Nytt. Markkartering visas nu även i online karta.

Nytt. Funktion som summerar och överför meter obrukade fältkanter till markprogram, finns i Karta Online.

Nytt. Grödkoderna 16, 74 och 80 ”undergrödor” exporteras till SAM Internet.

Ändrat. Ekologiskt stöd, Vallodling, Fånggröda och vårbearbetning exporteras INTE till SAM Internet, på grund av att Jordbruksverket har 3 olika registreringar beroende på när åtagandet inletts.

Programuppdatering MOBILE 2.2

Nytt. Beräkning av lagersaldo samt inventering av lager i mobilen, (tilläggsmodul)

Nytt. När behandling på fält sätts till utfört öppnas Tid redovisning automatisk för de fältet (inställning för respektive användares telefon)

Ändrat. När status ändras till utfört ändras nu alltid datum till dagens datum, inte som tidigare till senast använda datum.

———-

2016-12-15

Mindre programuppdatering Mark 6.0.0.0/12

Nytt:  Jordbruksverkets rekommendationer för gödsel 2017 inlagda. Dessa innehåller ändrat kvävebehov för höstoljeväxter samt mindre justeringar för övriga grödor.

Normer uppdaterade

Nytt: Normer uppdaterade med nya insatsvaror bl.a växtskyddsmedel och utsäde.

Mindre programuppdatering Karta 14.306/11

Nytt: Det går nu i Karta online att använda Ctrl+C och Ctrl+V för att kopiera och klistra in objekt i olika kartor.

Rättat: Obrukade fältkanter visas nu direkt även om Google Map visas som bakgrundskarta i Karta Online.

———-

2016-11-16

Mindre programuppdatering Mark 6.0.0.0/11

Nytt: Logo på utskrifter sparas nu på servern, om dina data ligger online. Detta innebär att logo automatiskt infogas inom samma licens om den är upprättat en gång.

Mindre programuppdatering Karta 14.306/10

Nytt: Import av bilder. Både bilder som är koordinatsatta t.ex. från en drönare och bilder utan koordinater t.ex. scannade dräneringskartor går att läsa in.

Nytt: Rådgivaruppsättning i Karta Online. Därmed kan uppsättning för texter, grödfärger och logo göras i denna som sedan kan användas av alla rådgivare inom organisationen. Alla uppsättningar sparas på Datalogisk server vilket gör ändringar direkt åtkomligt.

Ändrat: I lager obrukade fältkanter kan nu inte skapas en areal, vilket underlättar om den obrukade fältkanten går runt hela fältet.

Ändrat: Det går åter att importera skördekarteringsfiler i GSD format från John Deere

Ändrat: Import av kartfiler i STF format är återinfört

Ändrat: Funktion som nollställer text placeringar infört.

Normer uppdaterade

Nytt: Normer uppdaterade med nya insatsvaror

Nytt: Specifika färger för respektive gröda är inlagda i normerna.

Programuppdatering MOBILE 2.1

Nytt: Behandlingar visas och kan redigeras för alla grödterminer t.ex. för eftergrödor.

Nytt: Funktion som finner alla behandlingar som är exakt samma på tvärs av alla fält.

Nytt: Det går nu att skifta skördeår även i kartan.

 ———-

2016-06-21 Mindre programuppdatering Mark 6.0.0.0/10

Nytt: Beräkning Minskat kväveläckage utifrån startårs areal, presentation som nyckeltal.

Nytt: Beräkning Vallodling utifrån startårs areal, presentation som nyckeltal.

Nytt: Ny nyckeltalsuppsättning, visar ekologisk areal totalt, befintlig ekologisk areal och areal i omställning till ekologisk odling.

Nytt: Sökfunktion införd i driftsenhetsregister och insatsregister.

Nytt: Unit infört som utsädesenhet.

Ändrat: Region (EU) behöver inte längre anges när driftsenhet skapas.

Ändrat: Nyckeltalsuppsättning Såld organisk gödsel kompletterat med ”behov av spridningsareal för såld gödsel”.

Ändrat: Nyckeltalsuppsättning köpt organisk gödsel kompletterat med ”behov av spridningsareal för köpt gödsel”.

Rättat: Optimering av utskrift 33100 Ekonomi totalt.

Rättat: Rapport 30600, summering rättad när flera grödterminer finns.

Mindre programuppdatering Karta 14.306/9

Nytt: Google maps som bakgrundskarta  i Karta Opti och Advicer online.

Nytt: Fast systemlager infört i Näsgård Karta för ”obrukade fältkanter”

Rättat: Texter i utskriftsuppsättning i Online karta sparades inte, detta är rättat.

Rättat: Det går nu i Online karta att importera ortofoto som bakgrundsbild.

Normer uppdaterade

Nytt: Register kompletterade så sorter för hybridraps, hybridråg, ärtor, åkerbönor  finns både med enhet unit och kg. Majs och sockerbetor är i unit endast.

———-

2016-03-08

Mindre programuppdatering Mark 6.0.0.0/9

Rättat: Vissa ord och meningar är korrigerade.

Normer uppdaterade

Rättat: vit-, röd- och alsikeklöver blir inte markerade som insåddsgröda i beräkning av förgröningsstöd, då dessa inte lägre är godkända insåddsgrödor.

Nytt: nya växtskyddsmedel inlagda.

Mindre programuppdatering lokal Karta 14.306/8

Rättat: Problem att importera markkarteringsfiler, X och Y värde inläses nu korrekt.

Rättat: Problem att exportera uppgifter till SAM Internet om det fanns flera fältkartor för 2016. Nu sker kontroll och export endast på den/de kartor som är öppna på skärmen.

Ändrat: Skördekarteringsfiler i GSY format från John Deere kan nu återigen läsas in. Vid import konverteras X och Y värde från WGS84 till SWEREF99.

Mindre programuppdatering online Karta 14.306/8

Nytt: Observationer som är inlagda via Näsgård Observations modul kan nu visas i Näsgård Karta Opti och Advicer som har online kartor.

Rättat: Exportfil till SAM Internet kan nu skapas även i online kartor.

Rättat: När generella texter visas på kartan, t.ex. för obrukade fältkanter, startade textlinjen på 0 koordinat, detta gav långa textlinjer på kartan. detta är nu ändrat så detta inte kan ske.

———-

2016-02-02

Mindre programuppdatering Mark 6.0.0.0/8

Nytt: Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling och kalkning 2016 är inlagda. Största ändring för detta är att kväve behov för höstoljeväxter utgår ifrån grödans kväve upptag på hösten.

Nytt: Förväntad skörd för gödselbehov kan nu hämtas från angiven skörd på fältkoret.

Nytt: Nytt nyckeltal som visar enkel fosfor/kalium balans för alla fält. OBS detta skall ses som ett hjälpmedel för att snabbt se om tillförd fosfor och kalium inte avviker mycket från behovet. Den ersätter inte en växtnäringsbalans från t.ex. Greppa Näringen.

Nytt: Några nyckeltalspresentationer är ändrade för att ge bättre översikt av de olika talen.

Ändrat: Vid import av analysfil i Soilsystem känner systemet automatiskt av om X och Y värde är i RT90 eller SWEREF99 format och konverterar dessa vid behov till SWEREF99.

Rättat: Diverse mindre korrigeringar av funktioner.

Nytt. Nya gödselmedel och utsädessorter tillagda i normregistret.

Uppdatering av Näsgård MOBILE 2.00

Nytt: Sök funktion i driftsenhetsregistret. Gör det enklare att finna en specifik driftsenhet om det finns flera i registret.

Nytt. Fler typer av ikoner i Observationsmodulen t.ex. elledning, vattenledning, hydranter.

Mindre programuppdatering Karta 14.306/7

Nytt: Fler typer av markanalyser överförs som fältmedeltal från kartprogrammet till analystal i markprogrammet

Rättat: Diverse översättningsfel.

———-

2015-09-18

Uppdatering av Näsgård MOBILE 1.07

Nytt: ny utskrift 20350 Grödor och sortredovisning. Visar hektar och % av totalareal för respektive gröda. Är ålder inlagt på grödan dellas den även upp efter ålder t.ex. Slåttervall 1:a års 12 ha, Slåttervall 2:a års 25,5 ha. Desutom visar hur många hektar av varje utsädessort det finns.

Nytt: ny utskrift 90100 Register. Visar använda växtskyddsmedel under året och registreringsnummer för medlet. Vid kontroll av kommuner vill de förutom sprutjournal även se vilka registreringsnummer som respektive medel har.

Uppdatering av Näsgård MOBILE observationsmodul.

Nytt: Nu går det att med hjälp av mobiltelefonens GPS rita in även linjer förutom den tidigare funktionen att rita in punkter i Observationsmodulen. Detta kan anvädas t.ex. för att märkera ut dräneringar, el- och teleledningar osv.

———-

2015-08-18

Mindre programuppdatering Mark 6.0.0.0/7

Nytt: ny utskrift 24300 Planerad förgröning.

Nytt: förloppsindikator visas när grödor kopieras till andra fält.

Rättat: Fältkortets rörliga maskinkostnader och gemensamma kostnader när dessa innehåll nollvärde.

Ändrat: Soilsystem hanterar X och Y värde i SWEREF99 koordinatsystem.

Nytt: Från TID registringssammanställningen går det att exportera direkt till Excel.

Nytt: Möjlighet att avgränsa TID utskrifter på 1 år.

Rättat: TID utskrifter visar inte ”tomma” sidor för driftsenheter som saknar registreringar.

Ändrat: Optimering av hastigheter för olika funktioner i programmet bl.a:

– Vid överföring av arealer från Kartan till Vo-plan.

– När data sparas.

– TID utskrifterna 80300 aktiviteter, 80400 Förbrukning, 80500 Platser och  80600 Registreringar.

Mindre programuppdatering Karta 14.306/6

Nytt: Funktion för import/export av dxf-filer är tillförd i Näsgård Karta.

———-

2015-04-16

Mindre programuppdatering Mark 6.0.0.0/6

Ändrat: Beräkningar i förgröningsstödet ändrade på grund av ändrade regler.

Rättat: Det går nu att ändra fältkod på alla flikar i vo-planen.

Rättat: Fel som gjorde att rådgivarregistret inte visades i gödselplanering.

Rättat: Utskrift 48500 Behov spridningsareal, är rättad angående summering.

Nytt: Registreringsnummer visas i växtskyddsregister, samt i utskrift 90100 Register.

Mindre programuppdatering Karta 14.306/5

Ändrat: SWEREF99 koordinatsystem används som standard istället för RT90.

Nytt: I versionerna Opti och Advicer införs WFS tjänst vilket innebär att bakgrundskartor kan visas i programmet som är lagrade på Datalogisk server. I samband med detta släpps Jordbruksverkets blockdata som är uttagna från SAM Internet 2015-03-16.

Kommentarer om byte av koordinatsystem.

Framöver kommer Näsgård Kartas Svenska version att använda SWEREF99 TM istället för RT90 2.5 gon V som internt koordinatsystem. Detta var inget vi planerat att ändra nu, utan detta beror helt på att Jordbruksverket från och med i år använder SWEREF99. Eftersom import/export till SAM Internet och hantering av blockkartor måste fungera i Näsgård Karta var vi tvungna att göra denna ändring nu. Detta innebär att alla dina kartor (utom rasterkartor) i Näsgård Karta automatiskt transformeras från RT90 till SWEREFF99 när dom öppnas.

Det finns flera fördelar med att använda SWEREF99 då detta är ett tredimensionellt koordinatnät och passar därför t.ex. bättre med WGS84, som alla GPS enheter använder, än RT90 som är ett plant koordinatsystem.

Men det finns en nackdel och det är att rasterkartor, d.v.s. bilder som är koordinatsatta typ ortofoto, fastighetskartor osv som är koordinatsatta med RT90 inte går att visa tillsammans med vektorkartor (t.ex. dina fältkartor där du kan redigera arealer), detta eftersom en omräkning mellan SWEREFF99 och RT90 kan ge ett fel på upp till 0,2m. Om man då transformerar koordinaterna för en rasterbild (som ligger i hörnorna på bilden) kommer bilden att förvrängas och visas fel. Transformeras inte koordinaterna för rasterbilderna kommer dessa att ligga ca 1000 km väster om dina fältkartor

När vi nu använder GPS i fält med RTK noggrannhet på 2,5 cm fungerar det inte att kartor visar 40 cm fel, då felet kan vara på båda hållen och bilden dessutom är förvrängd. För att du inte skall bli lurad av felvisning av rasterkartor gjorda i RT90, stänger vi nu för möjligheten att visa dessa kartor I Näsgård, Vi beklagar detta, men vi har ingen möjlighet att påverka detta då i och med att Jordbruksverket skiftar så kommer RT90 helt att försvinna som använt koordinatsystem inom lantbruket.

———-

2015-03-10

Normer uppdaterade

Ändringar som berör beräkning av antal grödor i förgröningsstödet

Skyddszon (grödkod 77) räknas som samma gröda som träda (grödkod 60)

Matpotatis (grödkod 45) och stärkelsepotatis (grödkod 46) räknas som samma gröda.

Nya grödkoder

29 Rågvete (vår)

43 Bönor övriga

62 Klöver i renbestånd

90 Gräsfattiga marker

Nya grödor

Borlottibönor

Svarta bönor

Gräsfattiga marker

Manualer

Ny manual som visar vilka Näsgård grödor som skall väljas för att få en specifik grödkod till SAM Internet.

———-

2015-01-29

Mindre programuppdatering Mark 6.0.0.0/5

Rättat: Överföring av analysmedelta från karta till växtodlingsplan överför ny alla analystyper.

Rättat: uppgifter om förgröning följer med när gröda kopieras till andra fält.

Ändrat: i utskrift 31100 sprutjournal visas förutom fältkod och fältnamn nu även EU-Id.

Rättat: Fel med att passiva medel i registerna inte visas när de väljs att vara aktiva igen åtgärdat.

Normer uppdaterade

Utsädesregister:

Nya sorter för potatis inlagda.

Mindre programuppdatering Karta 14.306/4

Rättat: Överföring av analysmedelta från karta till växtodlingsplan överför ny alla analystyper

———-

2015-01-08

Mindre programuppdatering Mark 6.0.0.0/4

Nytt: Uppgifter om förgröningsstöd och beräkning på detta införs

Nytt: Jordbruksverkets gödselråd för 2015 inlagda.

Nytt: Fler analystyper inlagda i Soilsystem.

Nytt: Ny utskrift 20550 Nyckeltal växtodlingsplan. Visar nyckeltal för förgröningsstöd samt grödfördelning.

Nytt: Ny utskrift 31200 Växtskydd, flera fält. Visar fält som har samma planerat växtskydd på samma sida tillsammans med växtskyddsmedel som skall användas.

Rättat: Mindre ändringar i utskrifter 31200, 52200, 90510 och 90620.

Normer uppdaterade

Nya grödor:

Grönfoder med insådd, Träda EFA, Salix EFA

Ändrade standarplaner för grödor:

För alla grödor med insådd t.ex. Vårkorn foder med insådd, infogas förutom utsäde vårkorn även en rad med utsäde insådd på fältkortet när grödan läggs in på fältet.

Utsädesregister:

Nya sorter för sockerbetor, majs, vårkorn, vårrågvete, vårrybs, vårraps, slåttervall, åkerbönor, foderärt och engenskt rajgräs inlagda.

Handelsgödselregister:

Nya N, NP och kalk produkter

Växtskyddsregister:

Nya godkända preparat inlagda, korrigerade karansdagar på preparat med fortsatt godkännande

Mindre programuppdatering Karta 14.306/3

Nytt: Flera nya analystyper inlagda

Ändrat: Färgskalor och textuppsättningar kompletterade och ändrade.

Uppdatering av Näsgård MOBILE 1.06

Observationsmodul införd. Modul för att registera uppgifter i fält med loggning av GPS punkt, samt koppla kommentarer och foto till denna punkt.

———-

2014-03-18

Mindre programuppdatering Mark 6.0.0.0/2

Nytt: Arbetsorder kan nu visas/redigeras i Näsgård MOBILE, i markprogrammet väljs vilken medarbetare som skall se arbetsorderns i MOBILE

Rättat: Problem som uppstod när man skiftade från ett gemensamt register till ett annat för en driftsenhet löst.

Rättat: Utskrift 30600 Insatsplan ändrat så att behandlingar hålls samman på samma sida.

Rättat: Beräkningar på data hämtade från TID som används till utskrifterna 32000 Ekonomirapport detaljerad och 33100 Ekonomi totalt är rättade.

Ändrat: Länkar till produkt på KEMI:s hemsida fungerar åter när man klickar på Kemi på en produkt i växtskyddsregistret. Detta gäller medel som är godkända att använda.

Uppdatering av Näsgård MOBILE 1.05

Nytt: Blandningsinfo inför för växtskyddsmedel. Visar utifrån angiva mängder för liter vatten per hektar och tankstorlek hur mycket av respektive preparat som du skall fylla i tanken. Funktionen öppnas genom att man väljer att redigera en växtskyddsinsats.

Nytt: Arbetsorder visas nu i Näsgård MOBILE. De arbetsorder som man är tilldelad visas direkt i en lista, men man har även möjlighet att visa arbetsorder som är tilldelade andra personer.

Manualer

MOBILE manual, Registrering och utskrifter av mark uppgifter, är uppdaterad med blandningsinfo och arbetsorder

Fältkort manual, Förval av insatser i fältkort, är uppdaterad med hur person skall registeras för att visas på behandling i MOBILE.

Fältkort manual, Skapa arbetsorder, är uppdaterad och visar nu även hur arbetsorder till MOBILE skapas.

———-

2014-02-04

Mindre programuppdatering Mark 6.0.0.0/1

Ändrat: Uppgifter som berör SAM ansökan 2014 uppdaterade

Nytt: Nu utskrift 90614, presenterar uppgifter från EU modul 2014.

Ändrat: i växtodlingsplanen är nu möjligt att ange upp till 25 års ålder på gröda (till fruktodling)

Rättat: I Soilsystem är rättat så även filer med mull och lerhalt på alla prover går att importera.

Nytt: I TID registreringsskärmen är inlagt filter även för skördeår och förbrukning.

Ändrat: I utskrift 80400 Förbrukning, visas även behandlade hektar och antal per hektar i sammanställningen.

Rättat: i ekonomiutskrifterna när uppgifter hämtas från TID registreringar.

Mindre programuppdatering Karta 14.306

Rättat: Flera meningar översatta som missats vid tidigare översättning.

Normer uppdaterade

Nytt växtskydd och bladgödsling:

Zence 40, Andersoni-Rovmide (5128), Eradicoat T, Isomate C Plus (4747), Madex (4921), Nemasys C (5129), Nemasys L (4891), Nemasys G (4892), Turex 50 WP (4492), Finalsan (4657), Ogräsättika teknisk (4073), Trico Garden (4760), Herbinass, ProNet-Alfa, Silwet Gold, Support Kip-R, Support Super-Add, Metalosate Mangan, Metalosate Zink Plus, Metalosate Calcium, Metalosate Kalium, Phos Feed K 12-22, Kaliumfosfit, Kopparoxiklorid.

Nya utsädessorter:

Kålrot: Tyne, Helenor.

Lök: Forum, Hybound, Hybing, Hypark, Hybelle, Hytide, Hylander, Herculus, Red Tide, Redspark, Red Light, Red Ray, Thermidrome, Troy.

Morot: Notable, Nelson, Nikki, Norwich, Nominator, Namdal, Jerada RZ, Baltimore, Nicosia, Nairobi, Negovia, Naval, Miami, Nirim, Newcastle, Nepal, Nipomo, Niland, Florida, Caracas, Rainbow, Purple Haze, White Satin, Deep Purple.

Palsternacka: Pacific, Pinnacle, Pixie, Palace, Picador, Panorama.

Rödbeta: Wodan, Bettollo, Boro, Taunus, Burpee’s Golden.

Spenat: Donkey RZ, Toucan RZ, Red Kitten RZ.

Vallfrö: SW Mira 14, SW Mira 15, SF Oden, SF Idun, SF Brage, SF Bejla, SF Balder Bete, SF Tor Gev, SF Frej GEV, SF Frigg Bete GEV, Fb Vall F 165, Fb GEV Lusern.

Vårkorn: Cheers, Chiraz, Chapeau.

Manualer

Ny manual som beskrivning hur man hämtar ändrade blockuppgifter från SAM Internet och infogar dessa i befintlig fältkarta och växtodlingsplan.

———-

2014-02-03

Manualer

Beskrivning om att hämta uppgifter från SAM Internet uppdaterad

Beskrivning om att exportera uppgifter från Näsgård till SAM Internet uppdaterad

Beskrivning om vilka grödor i Näsgård som skall användas för att få en specifik grödkod till SAM ansökan.

Växtskyddsregister

Eftersom Kemikaliinspektionen uppdaterat sitt datasystem och hemsida kan vi för närvarande inte länka dig från registret till det aktuella växtskyddsmedlet. Vi arbetar på att finna en lösning på problemet.

———-

2014-01-10

Normuppdatering i samband med programmuppdatering 6.0.0.0

Jordbruksverkets gödselråd 2014 är inlagt i programmet. Dessa riktlinjer är hämtade från Jordbruksverkets trycksak Riktlinjer för gödsel och kalkning 2014. Denna finns på Jordbruksverkets hemsida.

Nya grödor:

Höstvete utsäde Rågvete utsäde, Vårkorn utsäde Havre utsäde, Råg utsäde, Höstkorn utsäde, Vårvete utsäde, Vårraps utsäde. Slvall gräs + 10% baljv 2 sk. Slvall gräs + 10% baljv 3 sk. Slvall gräs + 10% baljv 4 sk. Slvall gräs + 40% baljv 2 sk. Slvall gräs + 40% baljv 3 sk. Slvall gräs + 40% baljv 4 sk.

Nya utsädessorter:

Sockerbetor:  Jollina RZ,  Kristel RZ, Princeton RZ, Elora NT/RZ.

Rödbetor:   Redval, Grenade, Camaro.    Morötter:    Goldfinger, Coreo, Musico, Soprano, Extremo, Atikko, Eskimo, Extremo, Octavo, Volcano.    Potatis:   Birte, Excellency, Ingrid, Volumia, Sagitta, Sifra.

Nya handelsgödselmedel:

Kalkkväve Perkla, NPK 21-3-10 MN B, NPK 21-3-10 Cu.

Växtskydd

För Ariane S är tillfogat 30 dagars karenstid för gräsmatteodling.

Uppgift om att preparat är bifarlig har lagts till i normerna.

 

Programuppdatering 6.0.0.0

Nytt: Växtodlingsplan. Ny flik tillförd sidan om Nyckeltal och Grödfördelning som heter Förfrukt. Visar förfrukter på respektive fält 9 år bakåt samt planerade grödor 3 år framåt. Både huvudgrödor och eftergrödor som t.ex. fånggrödor visas.

Nytt: Gödselbehov. Jordbruksverkets riktlinjer för gödselråd är inlagt för 2014.

Nytt: Scenari uppgifter kan skrivas ut i ordinarie utskrifter även i utskrift 32000 Ekonomirapport (detaljerad), 32200 Ekonomirapport (kolumn) och 40100 Växtodlingsplan med gödselberäkning.

Nytt: 49500 Kalkningsplan. Ny utskrift som visar på vilka skiften som spridits kalkprodukter på 8 år tillbaka.

Ändrat: 30730 HIR växtodlingsplan. I insåddskolumnen visas nu insåddssorten istället för insåddsgrödan. Utsädesmängder visas nu med en decimal. Stora tal visas nu korrekt.

Rättat: Summering av P och K behov och tillförd P och K rättad så även hänsyn tas till behandlad areal.

Ändrat: 31100 Sprutjournal. Visar nu även om ett preparat är bifarligt.

Näsgård Karta version 14.306

Programändring som gör att även kartmodulen kan hämta mindre uppdateringar framöver.

———-

2013-12-15

Normuppdatering

Nya grödor, Chrysanthemum frö, Westerwoldiskt rajgräs foder.

Nya utsädessorter, Bombus vitklöver. Sunlite och Monty majs. Symphony havre. Enermax fodersockerbetor. Praktik höstvete. Makro vårraps

Nya handelsgödselmedel. NPK 23-3-8 YaraMila. NPK 24-4-7 Agro. NPK 15-0-0 Ekogödsel. NPK 6-3-8 Ekogödsel Plus. NPK 4,4-1,5-2 Ekogödsel Plus. NPK 4-0-4 Vinass.

———-

2013-11-27

Programuppdatering 5.0.0.1

Nytt: Aktiveringskod kan sändas vid förfrågan, t.ex. vid installation på ny dator.

Rättat: Växtodlingsplan. Fel som uppstod (pris och prisenhet var tomma på fältkort) när behandlingar kopierades i på fältkortet.

Ändrat: Flera ändringar som innebär hastighetsökning i växtodlingsplans flik.

Ändrat: Sort på skiftet ses ny även i växtodlingsplanens gödselbehov. Gör det lättare att bestämma gödselbehov utifrån sortskillnader.

Nytt: Scenari uppgifter kan skrivas ut via de ordinarie utskrifterna. Följande utskrifter kan skriva ut scenarie uppgifter. 10000 Försättsblad, 30000 Fältkort (datumordning), 30200 Fältkort (momentordning), 30600 Insatsplan, 30720 Växtodlingsplan A3, 30730 HIR växtodlingsplan A3, 40000 Gödselplan. I dessa utskrifter visas namnet på scenariet i utskriften när dessa uppgifter skrivs ut.

Nytt: Utskrift 80600 Registeringar. Summering av regstreringar är tillagt i utskriften.

Rättat: utskrift 38600 Odlingsjournal. Sidbrytning rättad så texten inte flyter in i rubriker.

Näsgård Karta version 14.304

Ändrat: Sök skifte efter fältkod flyttad och finns nu i den vågrätta knappraden överst i skärmen (bredvid välj driftsenhet)

Ändrat: Arealkontroll flyttad och finns nu i den vågrätta knappraden överst i skärmen (bredvid jobb-info)

Ändrat: Bakgrundskartuppsättning kan nu visas när man arbetar i kartan. Därmed är det enklare att skifta mellan olika bakgrundskartor.

Nytt: går ny att zooma in och ut i kartan med scrollfunktionen på musen. Zommar in eller ut i kartan utifrån den plats där markören placeras.

Manualer 

Det går nu åter att öppna manualer via Hjälp, användarvägledning i kartmodulen

———-

2013-10-31

Mindre programuppdatering 5.0.0.0 / 3

Rådgivarregister infört. Detta kan användas, inklusive standardplaner, även på kunder med eget register och på både lokala och online placerade driftsenheter.

Förval av insatser har nu flera valmöjligheter när de kopieras in på en behandling.

Uppgifter kan hämtas till maskininvesteringsmodul från Näsgård TID.

Nytt nyckeltal Ekonomi för fält som visar ekonomi utifrån priser på insatsmedel kombineras med ekonomi från TID registreringar.

Det går nu åter att starta programmet även utan Internet åtkomst (bara aktuellt om man både har lokala och online driftsenheter).

Alla driftsenheter i ett kompanjonskap öppnas nu när en arbetsorder skrivs ut, även om de inte var valda från början.

Vid beräkning av inköpslistor i lagerberäkning tas nu inte alternativa scenarier med.

Utskrift 20000 Växtodlingsplan, rättad så aven generell fältnot visas i utskrift när data ligger online.

Utskrift 33100 Ekonomirapport (totalt) kan nu sammanräkna totalekonomi på utvalda driftsenheter inte bara per driftsenhet.

Utskrifter 32000 Ekonomirapport (detaljerad) och 33100 Ekonomirapport (totalt) kan visa ekonomiutfall där priser på insatsmedel kombineras med ekonomi från TID registreringar.

Manualer uppdaterade

Manual om förval uppdaterad.

Ny manual om som beskriver rådgivarregistrer.

———-

2013-10-24

Normuppdatering

Ändrat svavel behov till raps grödor, nu höjt till 25 kg/ha

Nya skördetyper för grovfodergrödor. Finns nu även Ensilage 1:a skörd, Ensilage 2:a skörd osv upp till 6 skördar, samt Hö 1:a skörd, Hö 2:a skörd och Hö 3:e skörd.

———-

2013-10-08

Uppdatering Näsgård MOBILE

Nytt. Sammanställning som visar mängd av olika insatsmedel och behandlad areal utifrån valda fält och insatstyper, det går att ändra uppgifter direkt i samman-ställningen.

Ändrad. Manual till Näsgård MOBILE Mark

———-

2013-10-01

Mindre programuppdatering 5.0.0.0 / 2

Uppdaterade länkar i programmet till manualer och fjärrsupport.

———-

2013-08-09

Normuppdatering

Nya grödor, Hampa, ensilage biogas. Rågvete, helsäd biogas. Höstvete, helsäd biogas. Majs, ensilage biogas. Råg, helsäd biogas. Sockerbetor, biogas (blast nedplöjd). Sockerbetor, biogas (blast bärgad). Slvall gräs + 20% balj, biogas 2 skördar. Slvall gräs + 20% balj, biogas 3 skördar.

———-

2013-06-07

Normuppdatering

Nya utsädessorter, Exstorm och PR46W26 höstraps. Dacapo oljerättika

Nya växtskyddsmedel. Betasana Duo och Pirimor. OBS detta är Pirimor med registreringsnummer 5134. För att skilja denna med tidigare version av Pirimor har vi lagt registreringsnummer inom parantes efter namnet. Till denna är inlagt även de karenstider som gäller för användning i grödor där preparatet har dispens 2013.

———-

2013-06-05

Uppdatering Näsgård MOBILE

Ändrat. Avgränsning under vilken tidsperiod som insatser skall visas är nu inställt till att visa hela skördeåret (tidigare var det månad)

Rättat. Vid utskrift kommer nu programmet ihåg vilka fält som är utvalda även om utskrift sker separat av olika utskrifter.

———-

2013-06-04

Normuppdatering

Nya utsädessorter, höstraps Mascara och Apanaci. Norin höstvete.

I utsädesregistret är inlagt ”etableringskostnad delat på flera år”. Denna används för att dela upp utsädeskostnader och tillhörande etableringskostnader på grödor som odlas över flera år t.ex. slåttervall, bärodling och fruktodling.

Maskintaxor är kompletterat med Ogrässkärare, finns både för registrering per hektar och timme.

———-

2013-05-24

Uppdatering Näsgård MOBILE

Nytt. Det går nu att kopiera behandlingar mellan fält i fältdelen.

Ändrat. När status ändras från planerad till utförd ändras datumen automatiskt till dagens datum.

Manual till MOBILE mark uppdaterad.

Normuppdatering

Nya grödor, bönor, spetskål, zuccini och squash

Växtskyddsregistret kompletterat med nya preparat, Glypper, Spodnam DC, Norotec Raps, Norotec Zink, Norotec mangan/koppar, Norotec mangan/magnesium, Roundup Flex 480.

Ändrade karenstider i växtskyddsregistret för Boxer, Forbel 750 och MCPA.

Nufarms produkter är nu länkade till Nufarms svenska hemsida.

Utsädesregister kompletterat med nya potatissorter, Cascada, Campina, Carolus.

———-

2013-04-30

Normuppdatering

Ny gröda vårrågvete. I samband med detta är utsädessorter för vårrågvete flyttade till grödgrupp vårrågvete

Ny grödgrupp vårrybs. I samband med detta är utsädessorter för vårrybs flyttade till denna grupp. Ny sort Apollo tillfogad.

Axana vårraps tillagt i utsädesregistret.

Växtskyddsregistret är kompletterat med Trimaxx nytt stråförkortningsmedel. Reglone är kompletterad med karenstid i Åkerbönor (7dagar)

Registret för maskintaxa är kompetterat med blindharvning, registrering kan ske på ha eller timme.

Registret för maskiner är kompletterat med maskiner för mekaniskt växtskydd som ogräsharv, radrensare, ogrässkärare, radfräs och ångningsmaskin. Dessa finns i gruppen Växtskyddsmaskiner.

Ny grupp för mobila spannmålshanterings maskiner tillagt i maskin registret. Här finns nu sug/tryck fläkt, mobiltork, luftningsspjut, pelartork, spannmålslådor, mobil spannmålskross och mobil spannmålsskruv.

———-

2013-04-19

Uppdatering Näsgård MOBILE

Det går nu att skriva ut från Näsgård MOBILE Mark. Utskrifterna kan förhandsgranskas på skärmen innan de skrifts ut. Det går också att sända utskrifterna som en PDF fil till valfria e-post adresser. De utskrifter som finns är sprutjournal, fältkort och mängdredovisning.

Manualer uppdaterade

Manual för MOBILE Mark är uppdaterad med utskriftsfunktion

———-

2013-03-05

Normuppdatering

Utsädesregistret är kompletterat med Forsbecks vallfröblandningar. Forsbecks vallblandningars namn i registret börjar med Fb.

Växtskyddsregistret kompletterat ogräspreparaten CDQ SX och Nautius, samt insektsmedlet Avaunt.

———-

2013-02-22

Mindre programuppdatering 5.0.0.0 / 1

EU-modul, utskrift och beräkning för 2013 tillförd

EU-modul, rättat fel att vallstöd beräknades även om det inte finns åttagande, samt beräkning av betesmark görs oberoende av stöd för vallodling.

Gödselråd uppdateras även på tidigare skördeår, beräknade tidigare inte detta om uppdateringar av programmet hoppades över.

Manualer uppdaterade

Ny manual för EU modulen inlagd

———-

2013-02-18

Manualer uppdaterade

Manual ”Export till SAM Internet” är uppdaterad till 2013 års ansökan

Manual ”Näsgård gröda som motsvarar en SAM gröda” är uppdaterad till 2013 års ansökan

———-

2013-02-06

Normuppdatering

Jordbruksverkets gödselråd för 2013 är inlagda. Dessa innebär mindre justeringar när det gäller kväve. Riktlinjerna går att hämta från Jordbruksverkets.

I organisk gödsel har total och ammonium kväve skiftat plats. Därmed räknar programmet växttillgängligt kväve i gödselplanering efter ammoniumkväve.

Utsädesregistret kompletterat med ny grupp, Utsädes blandningar. Här finns utsädessorter som ärt/havre, ärt/korn, åkerböna/vårvete osv.

Växtskyddsregistret kompetterat med Revus Top

Manualer uppdaterade

Manual ”Växtodlingsplan generellt” är uppdaterad med hantering av ålder på grödorna

Manual ”Välj gröda/sort på fältet” är uppdaterd med hantering av ålder på grödorna

Ny manual, Organisk gödsel med schablonvärde från Jordbruksverket.

Ny manual, Organisk gödsel med näringsvärde från registrerade djur enligt Jordbruksverkets riktlinjer.

Ny manual, Organisk gödsel med näringsvärde från egna analysvärde.

Ny manual, Organisk gödsel köp och försäljning.

———-

2013-01-28

Uppdatering Näsgård MOBILE

Ändrat. I MOBILE TID visas nu de arbetstaxor som är satta som standard på personen direkt när timmar skall redovisas och det går direkt att registera på de olika arbetstaxorna. Dessutom visas hur många timmar där är registrerat redan denna dag för varje arbetstaxa.

Rättat. I MOBILE fält är rättat fel som gjorde att inte alla planerade insatser inte visades när skördeår valdes som urval.

———-

2013-01-11

Normuppdatering

Utsädesregistret uppdaterade med nya sockerbetssorter

———-

 

Rättat: vissa översättningar i Näsgård Mark ändrade.

Datalogisk.se