Kontakta oss på tlf 0415 40025
2 januari, 2017

Tid och resurs program

OPTIMERA DINA RESURSER OCH DÄRMED DIN VINST, NÄSGÅRD TID GER DIG UNDERLAGET

Lön och maskinkostnader är ofta en av de största kostnadsposterna på ett lantbruk idag. I ett bokslut kan det vara svårt att avläsa hur dessa kostnader fördelar sig på gårdens olika område, allra helst idag då det ofta finns flera olika kompletterande verksamheter på gården förutom växtodling och djurhållning.

Med Näsgård TID har du alla möjligheter att följa upp ditt företags resursfördelning. Du bestämmer själv hur detaljerat och för vilka område som du vill få denna redovisning för. När du vet kostnads fördelningen är det också lättare att genomföra förändringar, som i sin tur kan öka ditt företags vinst.

VÄXTODLING

I Näsgård TID bestämmer du själv om resurserna skall registreras på enskilt fält, grödan eller på egendomsnivå. På samma sätt bestämmer du också
själv hur detaljerat du skall registrera insatserna. Exempelvis kan en enkel samlad aktivitet vara etablering spannmål, medan detaljerat kan vara plöjning, sådd, gödsling osv. Du kan också ange tidsförbrukning för de enskilda maskiner som du använt vid arbetet.

DJURHÅLLNING

Tids förbrukning i djurhållning kan registreras utifrån de uppgifter du vill ha svar på. Vill du t.ex. ha reda på tidsåtgången för suggor respektive slaktsvin är detta inga problem. Har du flera avdelningar kan tiden fördelas på dessa. Det går även att dela upp tiden på aktiviteter som utfodring, mjölkning, flytt av djur osv.

UNDERHÅLL

Oavsett om underhålls tiden berör maskiner byggnader, markanläggningar eller andra inventarier får du sammanställningar i Näsgård hur stor del av
tiden som berör de olika platserna. Även andra resurser som berör underhållet kan registreras t.ex. reservdelar.

MASKINSAMARBETE

Vid maskinsamverkan kan Näsgård TID enkelt redovisa hos vem, var och hur mycket varje maskin och vilka arbetstider och därmed lönekostnader som uppstått vid arbetet. Eftersom dessa uppgifter blir registrerade direkt då de utförts blir också uppgifterna rättvisa. Det behövs ingen uppskattning hos vem och var maskinerna gått under året.

EXTERNT ARBETE

Även arbete som utförs till externa kunder kan registreras i Näsgård TID. Görs denna registrering direkt vid jobbets utförande med Pocket TID, blir
också förbrukningen och därmed underlaget för faktureringen rätt. Samtidig kan också förbrukningsmaterial registreras. Inga fakturerings bara poster glöms bort.

LÖNUNDERLAG 

När en medarbetare registrerar tiden det har tagit han att utföra ett arbete, kan han även ange om det är normaltimmar eller övertidstimmar. Även uppgifter som sjukdom, semester, barnledighet osv. kan anges. Utifrån dessa uppgifter sammanställs för valfri period ett löneunderlag.

MASKINKOSTNADS BERÄKNING 

I Näsgård TID finns en maskinkostnadsmodul för beräkning av enskilda maskiners tim eller hektar kostnad. Kostnaden beräknas utifrån de vanliga parametrarna för maskinkalkyler. Den årliga användnings tiden hämtas från de verkligt registrerade uppgifterna.

ÖVERFÖRA TILL VÄXTODLINGSPROGRAM 

Om Näsgård TID är kombinerat med Näsgård MARK kan kostnader för maskiner, personal och insatsvaror som är inlagda i Näsgård TID överföras och presenteras tillsammans med insatser som är gjord på skifte i Näsgård MARK. Insatskostnader som är registrerade per gröda i TID delas då upp och fördelas på skifte med denna gröda i växtodlingsplanen.

Datalogisk.se