Kontakta oss på tlf 0415 40025

Märk ut brunnar med Näsgård Observationer!

Passa på att märka ut dina brunnar med Näsgård Observationer, nu när du skall så gräs 2 meter runt brunnarna, om du sökt Precisionsjordbruks planerings ersättningen. Du kan ha användning för detta vid flera tillfällen:

  • Lättare att visa på en karta var brunnarna finns, t.ex. när de skall rensas.
  • Ingen risk att du missar att det finns brunnar på ett fält när du gör din SAM ansökan kommande år, speciellt om du delar fält.
  • Går att ange kommentarer till varje brunn t.ex. rörstorlek. Behöver du ett nytt lock till brunnen vet du vilken storlek utan behöva gå ut i fält igen och mäta.

Märker du förutom brunnarna även ut dike som fasta skyddavstånd kan du hänvisa till denna karta i sprutjournalen. Minskar risken för fel i sprutjornalen speciellt om ni är flera på gården som sprutar.

Observationer är din DIGITALA MINNESKARTA

Det finns många användningsområden för Näsgård Observationer framför allt som en digital minneskarta. Telefonen är ju alltid med och med hjälp av din mobiltelefons GPS kan du registrera en observation och koppla en kommentar och/eller ett foto till denna, alltsammans direkt i telefonen. Eftersom programmet finns i din telefon är det alltid med och fungerar därmed som ditt extra digitala minne. Alla observationer sparas direkt i ”molnet” så du behöver aldrig vara orolig för att de skall försvinna.

Näsgård Observation är en tilläggsmodul till Näsgård MOBILE. Se manualen här

Användbarheten i Näsgård Observation

Näsgård MOBILE Observation visas observationer i form av tydliga symboler utifrån olika grupper av symboler, olika typer får olika ikoner på kartan. En observation kan registreras som en punkt eller en linje.

Här är några exempel på användbarheten i Näsgård Observation:

  • Markera ut till exempel dräneringar, brunnar och dikesögon så du enkelt finner dem igen.
  • Tag ett foto och bilden blir geotaggad till den plats där du tog bilden. Du kan återkomma till platsen för att se utveckling till exempel på grödan eller skadegörare.
  • Dokumentera till exempel gräsogräs för att se hur utbredningen minskar eller ökar olika år.
  • Observationerna kan visas och redigeras i Näsgård KARTA.

Funktionen Manuella Observationen gör att du genom att klicka på kartan direkt kan skapa en observation, mäta längder eller rita in en areal. Eftersom denna funktion inte använder GPS funktionen kan du använda den oavsett var du befinner dig.

Läs mer om Näsgård MOBILEDatalogisk.se