Kontakta oss på tlf 0415 40025
8 februari, 2021

Licensvillkor

Licensvillkor för Agrinavia AB:s programvara

Agrinavia AB
Oderup 9267
SE-242 97 Hörby
Moms reg.nr. Se-556661-1868

Email: info@datalogisk.se

Gäller från och med augusti 2020

1.    Definitioner

Definierade begrepp som används skall ha den innebörd som anges nedan.

Agrinavia: Avser Agrinavia AB, org. nr 556661-1868. Det publika namnet som Agrinavia använder sig av i Sverige är Datalogisk.

Avtalet: Avser Licensvillkoren samt villkor om Serviceabonnemang

Kunden: Den fysiska eller juridiska person som ingått Avtalet avseende Programvara och Serviceabonnemang.

Leverans: Den tidpunkt då Programvaran avsänds från Agrinavia till Kunden. Detta kan göras antingen genom att en aktiveringskod skickas ut, eller genom att användarnamn och lösenord tilldelas.

Programvaran: Avser Programmodul(er) från Agrinavia.

Serviceabonnemang: Avser avtal om de tjänster som framgår i punkt 5 nedan. Kund som har nyttjanderätt till Programvaran är skyldig att ingå och fortlöpande betala för de tjänster som omfattas av Serviceabonnemanget.

Serviceavgift: Avser fortlöpande avgift för Serviceabonnemanget.

Serviceperiod: Avser de fortlöpande perioder om 12 månader som Serviceabonnemanget löper.

Startavgift: Avser den inledande engångsavgift som Kunden skall erlägga vid leverans av Programvaran tillsammans med den första Serviceavgiften.

2.    Immateriella rättigheter

Agrinavia äger ensam samtliga rättigheter till Programvaran och Serviceabonnemanget, såsom bland annat samtliga upphovsrättigheter, varumärkesrättigheter och andra immateriella rättigheter.

Agrinavia har inte genom Avtalet överlåtit någon immateriell rättighet till Kunden. Agrinavia har genom Avtalet endast upplåtit en nyttjanderätt till Programvaran. Kunden får inte bryta eller ändra licenskoder, ändra/ta bort modulspecifika serienummer, anvisningar om rättighetsförhållande, varumärke eller liknande. Varje typ av kränkning som Kunden gör av Agrinavias rättigheter, betraktas som ett väsentligt brott mot detta Avtal.

3.    Agrinavias åtagande

Agrinavias åtagande enligt Avtalet består i att låta Kunden få tillgång till Programvaran samt den support och service som framgår av Serviceabonnemanget.

4.    Licensens omfattning

Agrinavia ger härmed Kunden en icke-överlåtbar och icke-exklusiv nyttjanderätt till Programvaran och den därtill hörande dokumentationen. Nyttjanderätten omfattar Kundens egna bruk av Programvaran och Kunden har således inte rätt att överlåta nyttjanderätten, oavsett om detta sker genom försäljning, uthyrning eller utlåning eller genom att Kunden på annat sätt ger tredjeman tillgång till Programvaran.

Nyttjanderätten omfattar bara det antal användare som Kunden har tecknat rättigheter för. Om Avtalet inte innehåller uppgift om antalet användare, skall Kunden anses ha beställt Programvaran för en användare.

Nyttjanderätten är bara giltig så länge som både Startavgiften och den löpande Serviceavgiften är betald och under förutsättning att Avtalet inte upphört på annat sätt, exempelvis genom uppsägning.

Agrinavia kan eventuellt för vissa produkter erbjuda att Kunden betalar ett engångsbelopp till Agrinavia för Nyttjanderätt för obegränsad tid, utan tillhörande löpande Serviceavgift. Sådan överenskommelse skall upprättas skriftligen för att vara gällande.

Betalar inte Kunden fakturorna på förfallodagen, upphör också nyttjanderätten till Programvaran i dess helhet.

5.    Serviceabonnemangets omfattning

Serviceabonnemanget avser uppdateringarna till Agrinavias Programvara som utges löpande och finns tillgängliga för Kunden via nerladdning från Internet. Via Internet kan Kunden även löpande erhålla uppdateringar av manualer och annan dokumentation.

Serviceabonnemanget omfattar också daglig tillgång till Agrinavias supporttelefon, där Kunden kan få råd och hjälp angående användning av Programvaran. Agrinavias supporttelefon är öppen alla vardagar mellan 8.00-16.00, fredag dock endast till 14.00. Vissa dagar kan dock supporttelefonen vara stängd beroende på semester, utbildning eller utställningar.

Kunden anbefalls att följa all Agrinavias skriftliga och eventuella muntliga anvisningar och riktlinjer vid implementeringen av uppdateringar. I Serviceavgiften ingår inga andra uppdrag från Agrinavia än de som nämns i denna punkt.

Agrinavia strävar efter, efter Agrinavias egna bedömning, löpande att underhålla Agrinavias Programvaror, såsom rätta fel och felaktigheter samt ändra och uppdatera Programvaran och tillhörande databaser och normer.

Vidarutveckling och ändringar som Agrinavia utför, kommer att ske utifrån standardutgåvan av Agrinavias Programvara, och kommer därför inte alltid kunna ta hänsyn till special- anpassningar och ändringar i Agrinavias Programvara som utförts för Kunds räkning. Detta gäller oavsett om ändringarna/special-anpassningarna är gjorda av Agrinavia eller inte.

I Serviceabonnemanget ingår inte genomgång av dataset och andra uppgifter där Agrinavia skall behandla datauppgifter.

6.    Leverans- och betalningsvillkor

Startavgiften faktureras av Agrinavia eller aktuell återförsäljare vid Leverans av Programvaran.

Avgiften för Serviceabonnemanget framgår av vid var tid gällande prislista hos Agrinavia.

Avgiften För Serviceabonnemanget faktureras löpande framåt för en 12 månaders period (Serviceperiod). Första period räknas från tidpunkten för Leverans av Programvaran.

Om Kunden under löpande Serviceperiod köper ytterligare Programvara kommer Kunden att faktureras för Serviceavgift för dessa från tidpunkten för Leverans av den nya Programvaran fram till slutdatum för gällande Serviceperiod. En Kund skall således enbart ha en Serviceperiod avseende samtliga Programvaror.

Om Kunden önskar att, helt eller delvis, säga upp aktuellt Serviceabonnemang för en kommande Serviceperiod, skall uppsägningen ske skriftligt till Agrinavia, senast en månad innan utgången av löpande Serviceperiod. Om Kunden enbart delvis säger upp Serviceabonnemanget och således minskar antalet Programvaror skall Agrinavia ha rätt till en hanteringskostnad på 250 SEK ex moms för ändring av avtal och licenser. Denna hanteringskostnad faktureras tillsammans med Serviceavgiften för kommande Serviceperiod.

När Serviceabonnemanget upphör, helt eller delvis, upphör också rättigheten att använda Programvaran i motsvarande omfattning.

Fakturor från Agrinavia avseende Startavgift och Serviceavgift förfaller till betalning 20 dagar efter fakturadatum. Om fakturorna inte är betalda på förfallodagen, är Agrinavia berättigad till ränta på 1,5% per påbörjad månad på hela det förfallna fakturabeloppet till dess betalning sker. Agrinavia har vidare rätt att debitera lagstadgad påminnelseavgift och kostnad för kravbrev.

Betalas faktura för Serviceavgift inte på förfallodagen, har Agrinavia rätt att utan uppsägning stoppa åtgången till programvaran, mm för inte betalda Serviceperioder, intill dess betalning erhålles. Kunden är ej berättigad att använda/installera uppdateringar mm i den obetalda Serviceperioden och en överträdelse av detta betraktas som väsentlig brott mot detta Avtal.

7.    Användarkontroll och loggning

Licenstagaren samtycker till att Agrinavia utför användarkontroll i början av programmet och loggar användning av funktionerna i programmet. Informationen används enbart för att verifiera Licenstagarens rättigheter att använda programmet och arbeta för att ytterligare utveckla och förbättra programvaran. Informationen kommer inte att överlämnas till tredje part.

8.    Kopiering av Programvara

Kunden får genomföra nödvändig kopiering för att kunna använda Programvaran, i detta fall installation på Kundens utrustning. Dessutom är Kunden berättigad att kopiera från Programvaran när det gäller säkerhetskopiering av data.

Kunden har inte rätt att framställa ytterligare programexemplar och överlåta dessa till tredje man. Säljer Kunden utrustning till tredjeman, där Programvaran är installerad, skall Kunden sörja för att Programvaran är avinstallerad innan överlämnandet till tredje man.

Kunden är inte berättigad att använda innehållet i de med Programvaran medföljande databaserna i andra sammanhang än med Programvaran.

9.    Dataskydds

Enbart licenstagaren och dess samarbetspartner har genom datadelning tillgång till data. Datalogisk använder inte data för andra syften än de som har godkänts av licenstagaren.

Datalogisk måste behandla personuppgifter och andra data på ett sätt som överensstämmer med den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter) och relaterade förordningar såväl som därav följande nationell lagstiftning. Datalogisk kommer att vidta alla tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att personuppgifter inte distribueras, görs tillgängliga eller på annat sätt delas med tredje part på sätt som strider mot bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen.

10.    Personuppgifter och personuppgiftsskydd

Sekretesspolicyn på webbplatsen beskriver insamling och användning av personuppgifter.

11.    Ändringar och anpassningar

Kunden är berättigad att i sitt exemplar av Programvaran, genomföra de ändringar och anpassningar som understöds av Programvaran, för användning vid de uppgifter Programvaran är anpassad för.

Kunden skall dock vara uppmärksam på att ändringar/anpassningar i Programvaran, som inte utförs av Agrinavia, medför att Agrinavias ansvar kan bortfalla helt eller delvis, liksom att ändringar/ anpassningar kan skapa problem t.ex. bortfall av funktioner vid framtida uppdateringar mm från Agrinavia.

12.    Avhjälpande av fel och brister

Agrinavia vill fästa Kundens uppmärksamhet på att Programvara är en standardprodukt, som är avsedd att användas ”som den är”. Agrinavia är inte ansvarig för om Programvaran motsvarar Kundens önskningar eller förväntningar.

För att säkerställa att programvaran fungerar problemfritt har DATALOGISK på www.datalogisk.se specificerat lägsta systemkrav för licenstagarens utrustning.

Agrinavia vill påpeka att det inte är praktiskt möjligt att producera Programvaror, som arbetar felfritt i alla de situationer och kombinationer som kan uppstå.

Kunden uppmanas att installera och prova Programvaran direkt i samband med Leveransen. Under en period om 3 månader efter Leverans utfäster sig Agrinavia att leverera ny Programvara, på grund av fel på datamediet som Programvaran levererats på eller på grund av fel i förbindelse med nedladdning från Internet, som gör det omöjligt att installera Programvaran som det beskrivs i medföljande dokumentation. Detta innebär dock ingen garanti för att Programvaran kan installeras, då uppsättningar mm i Kundens utrustning och system kan medföra vanskligheter och omöjliggöra en installation.

Om Kunden skriftligt reklamerar Programvaran beroende på upplevda väsentliga fel, som medför att vitala funktioner i Programvaran inte kan utföras, förbinder sig Agrinavia under en period om 6 månader efter Leverans, enligt Agrinavias eget val antingen 1) utan kostnad leverera en ny felfri version av Programvaran, eller 2) inom rimlig tid rätta felen utan kostnad, förutsatt att felen kan återskapas hos Agrinavia och rättas hos Agrinavia, eller 3) återbetala den av Kunden inbetalda Startavgiften och erlagd Serviceavgift för den aktuella Programvaran för perioden efter Kundens reklamation, förutsatt att Kunden returnerar Programvaran till Agrinavia, samt avinstallerar alla exemplar av den aktuella Programvaran.

Avhjälpning av fel kan bestå i att Agrinavia lämnar anvisningar om hur felet kan kringgås, så att felet inte längre har väsentligt inflytande på Kundens användning av programmet.

Agrinavia strävar också efter att avhjälpa icke väsentliga fel. Sådana felrättningar mm kommer dock att ges i form av framtida uppdateringar enligt Serviceabonnemanget. För att erhålla sådana framtida uppdateringar krävs dock ett giltigt Serviceabonnemang vid reklamationstillfället.

Nyttjanderätten ges för Programvaran som den är och inkluderar inga andra former av garantier, avhjälpningsrättigheter eller brister än de som beskrivits här ovan. Kunden kan således inte utöver ovanstående förhållande resa krav mot Agrinavia på grund av fel och brister i Programvaran eller som följd av att Agrinavia inte rättar sådana fel och brister, eller att Programvarans installation och användning inte är fri från avbrott och fel.

13.    Särskilda ansvarsbegränsningar för uppdateringar

I förbindelse med implementering av nya versioner, uppdateringar mm och aktuellt Serviceabonnemang, påtar Agrinavia sig inget ansvar för att, Kunden till fullo kan utnyttja ändringarna i Programvarans programlogik eller motsvarande, som Kunden företar sig eller förväntar förta sig.

Agrinavia garanterar inte bakåt kompatibilitet mellan nya versioner, uppdateringar mm eller dess funktionalitet, såsom inverkan på speciallösningar.

14.    Tredjemans rättigheter

Agrinavia svarar för att Programvaran inte kränker tredjemans immateriella rättigheter.

Om tredjeman invänder mot Kundens användning av Programvaran, skall Kunden omedelbart meddela Agrinavia om detta. Agrinavia har i sådant fall rätt, men inte skyldighet, att övertaga tvisten och tillhörande utgifter i förbindelse med denna.

Om tredjeman får bifall till sitt påstående om att det uppstått en kränkning antingen genom en lagakraftvunnen dom eller genom en förlikning, är Agrinavia skyldig att, efter eget val, antingen 1) förvärva den fortsatta rätten till användning av Programvaran, eller 2) ändra Programvaran så kränkningen inte kvarstår, eller 3) ersätta Programvaran med annan produkt, som generellt innehåller samma funktioner som Programvaran, eller 4) upphäva detta Avtal med Kunden och snarast återbetala Startavgiften samt Serviceavgifter, som Kunden inbetalt till Agrinavia.

Utöver ovan nämnda åtagande kan inte Agrinavia ställas till svars för andra förpliktelser eller ansvar och Kunden kan inte till följd av tredjemans kränkta rättigheter resa några som helst ytterligare krav på ersättning mot Agrinavia.

15.    Ansvarsbegränsning

Agrinavia kan under inga omständigheter göras ansvarig för indirekta förluster eller följdskador, t.ex. förlust av förväntad intäkt, förväntat stöd, eller utbetalning i övrigt, förlust av avans, goodwill eller skada på Kundens övriga data eller databaser, eller förlust vid någon annan form av företagsmässiga avbrott, som eventuellt uppstår vid användandet av Programvaran eller otillräcklig prestation från Programvaran

En rad funktioner och beräkningar i Programvaran har ursprung i lagstiftning, regler och vägledningar för de relevanta områdena. Agrinavia försöker löpande att hålla sig ajour med sådana regler, vägledningar mm, men påstår sig inte ha kunskap om alla regler, vägledningar mm inom området. Beräkningar, råd och anvisningar kan i vissa tillfällen vara ett resultat av Agrinavias användning och tolkningar av dessa regler, baserade t.ex. på offentliga myndigheters eller firmors riktlinjer. Agrinavia försöker i görligaste mån att tolka de bakomvarande reglerna på ett korrekt sätt, efter gällande praxis och god lantmannased, men friskriver sig från varje typ av ansvar för att regelanvändningen och tolkningens riktighet och resultat, och eventuella beräkningar och anvisningar i Programvaran. ALL ANVÄNDNING AV BERÄKNINGAR, RÅD OCH ANVISNINGAR I AGRINAVIAS PROGRAMVARA,

SKER DÄRFÖR HELT PÅ EGEN RISK, och Agrinavia friskriver sig för allt ansvar mot Kunden och tredjeman.

Agrinavia kan vid vissa tillfälle välja att dela ut komplexa beräkningar och tolkningar och AGRINAVIA SVARAR INTE FÖR ATT FUNKTIONERNA I PROGRAMVARAN UNDERSTÖDER ALLA BERÄKNINGAR

Kunden uppmanas att alltid värdera och kontrollera beräkningar mm enligt branschpraxis, innan beslut tas utifrån dessa.

Under alla omständigheter kan inte Agrinavias totala ersättningsansvar för förlust och skada överstiga det belopp som är inbetalt för Startavgift och Serviceavgifter för den aktuella Programvaran.

Ovannämnda ansvarsfriskrivning gäller även för produktansvar, i den omfattning lagstiftningen inte förhindrar en sådan friskrivning.

Agrinavia är inte ansvarig för de fel och brister som orsakas av externa faktorer som andra programvaror eller produkter. Dessutom är Agrinavia inte ansvariga för integration av eller interaktion mellan Programvaran och Kundens egna utrustning.

Agrinavia påtager sig inget ansvar för att Programvaran är kompatibel med nya versioner, uppdateringar mm av tredjeparts program.

16.    Force Majeure

Ingen av parterna kan göras ansvarig för skada, som den andra parten drabbas av som direkt eller indirekt är en följd av att parten på grund av en force majeure situation blir försenad eller förhindrad att utföra sina plikter i förhållande till nuvarande licensavtal. Force majeur situationer är bl.a. krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockout, brand, vattenskada, import- och exportrestrektioner, virusangrepp samt andra oförutsättbara omständlig-heter, som den gällande part inte har möjlighet att förhidra.

17.    Avtalstid och uppsägning

Kunden kan säga upp detta Avtal genom att med en månads uppsägningstid säga upp det obligatoriska Serviceabonnemanget till löpande Serviceperiods utgång i enlighet med punkt 6 ovan. Kundens uppsägning medför samtidigt att nyttjanderätten till Programvaran bortfaller vid Serviceperiodens slut.

Agrinavia kan säga upp detta avtal med tre (3) månaders uppsägningstid. Vid Agrinavias uppsägning av avtalet, återbetalas eventuell avgift för Serviceabonnemanget för perioden efter Avtalets upphörande.

Vid upphörande av detta avtal skall Kunden avinstallera alla versioner och exemplar av den aktuella Programvaran samt returnera alla Programmoduler till Agrinavia senast 14 dagar efter avtalets upphörande.

18.     

19.    Överlåtelse

Kunden kan inte överlåta rättigheterna och skyldigheterna enligt detta Avtal till tredjeman.

Agrinavia kan överlåta rättigheter och förpliktelser enligt detta Avtal helt eller delvis till tredje man, utan Kundens accept.

20.    Avtalsbrott

Om Kunden gör ett väsentligt brott mot detta Avtal vid användning av Programvaran t.ex. kränker Agrinavias upphovsrättigheter genom framställning av kopior i strid med detta Avtal eller förmedla exemplar av Programvaran till tredjeman, eller missköta betalningsförpliktelser, är Kunden ersättningsansvarig för den skada som uppkommer för Agrinavia. Agrinavia kan vidare utan uppsägningstid häva Kundens nyttjanderätt till Programvaran, varvid Kunden inte längre är berättigad till att använda Programvaran. Kunden är i sådant fall tvungen att avinstallera alla versioner och exemplar av den aktuella Programvaran samt returnera alla Programmoduler till Agrinavia omedelbart.

21.    Tvister

Svensk lag skall tillämpas på detta Avtal.

Alla tvister som uppstår utifrån dessa villkor och Kundens användning av programmet, skall lösas av allmän domstol.

Genom Ditt köp av Programvara av Agrinavia AB, vid installationen av Programvara från Agrinavia AB och vid löpande betalning av Serviceavgiften till Agrinavia AB accepterar Du ovanstående villkor.

Datalogisk.se