Kontakta oss på tlf 0415 40025

Kontroll av IPM, hur kan Näsgård hjälpa till

Under 2022 genomför Jordbruksverket tillsammans med kommuner och Länsstyrelser ett vägledningsprojekt om integrerat växtskydd (IPM) i jordbruket och i samband med detta utförs även kontroller om hur du som lantbrukare arbetar med IPM. Du kan läsa mer om detta och se bl.a. den checklista och lathund som används vid kontrollerna här. Jordbruksverket har även gett ut en broschyr så man kan se hur bra man är på IPM, den kan du läsa här

IPM bygger på de fyra hörnstenarna (principer) förebygg, övervaka, anpassa, och följ upp. Här visar vi några exempel på hur Näsgård kan hjälpa dig i ditt arbete med IPM utifrån dessa hörnstenar.

Förebygg
En bra växtföljd är en av grundförutsättningarna. Med fälten inlagda i Näsgård MARK ser du upp till nio föregående grödor på fältet när du planerar grödor det aktuella året.

I Näsgård MARK finns även planering av gödsling efter grödans behov.

Visa markkarteringskartor i Näsgård KARTA för att planera t.ex. kalkning.

Dränering kan du registrera i Näsgård KARTA eller mäta in själv med Näsgård Observationer i din telefon. Även dikesögon och brunnar kan läggas in i Näsgård Observationer för att enkelt finna dessa för underhåll.

Sprutfria kantzoner och blommande fältkanter kan läggas in i Näsgård KARTA och även visas i Näsgård MOBILE.

Karta över fasta skyddsobjekt kan skapas i Näsgård KARTA (och även då ses i Näsgård MOBILE).

Bevaka
Bevakning i fält via nollrutor och registrering av eventuella problemogräs (t.ex. renkavle, åkerven) i Näsgård Observationer, även med bild, för att följa utveckling.

Anpassa
Anpassa är uppdelat i fyra principer, 1 Behovsanpassat beslut, 2 Överväg olika metoder, 3 Välj skonsamma preparat, 4 Begränsa användning.

  1. Anpassa beslut för bekämpning utifrån nollrutor och registreringar registrerade i Näsgård Observationer, även utifrån noteringar i sprutjournalen i Näsgård MARK eller Näsgård MOBILE av utfall av tidigare utförda bekämpningar.

  2. Även mekaniskt växtskydd som t.ex. radhackning, ogräsharvning osv kan registreras i Näsgård MARK och Näsgård MOBILE och följas upp.

  3. Näsgård Kemikoll varnar om preparatet är farligt för pollinerare och om behandling därför skall utföras t.ex. nattetid. I och med denna varning har man också möjlighet att välja annat preparat.

  4. I Näsgård Kemikoll finns även länkar till produktblad/etiketter som gör det enkelt att jämföra olika produkters effekt. Dessutom varnas i Kemikoll så inte samma aktiva substans används mer än tillåtet även om olika preparat används, minskar risken för resistens.                

Uppföljning
Utvärdera nollrutor och dokumentera detta i Näsgård Observationer.

Dokumentera uppgifter i Näsgård MARKs noter för fältet, som sedan kan ses när nästa års grödor planeras.

I noterna för ogräshackning o dylikt ange effekt av behandlingen och förutsättningarna när körningen gjordes.

Att i Näsgård KARTA eller Näsgård Observationer rita in ”problemområde” till exempel för område med flyghavre.

Datalogisk.se