Kontakta oss på tlf 0415 40025
8 februari, 2021

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för kundförhållanden hos Agrinavia AB, Datalogisk, org.-nr Se-556661-1868

I samband med vår försäljning, service och marknadsföring av våra produkter, samlar Datalogisk, i egenskap av personuppgiftsansvarig, in och behandlar ett antal personuppgifter om kunder, leverantörer, användare av våra webbplatser och sociala medier.

Denna sekretesspolicy beskriver ett antal frågor kring vår behandling, användning och utlämnande av personuppgifter i samband med detta.

Kategorier av uppgifter och ändamål

Vi samlar in och behandlar följande typer av personuppgifter om dig:

 • Kontaktinformation, privat och arbete
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
 • Kundnummer och kontaktnummer
 • Organisationsnummer
 • Position / plats 
 • Yrke och titel
 • IP-adress
 • MAC-adress
 • CPU-nummer
 • PC-namn
 • Operativsystem och språk
 • PC-minne
 • Inloggningsdatum
 • Användning av programmoduler
 • Företagsform
 • Kontonummer och kreditvärdighet
 • Historik från Google Analytics (via Datalogisk webbplats)
 • Användarnamn
 • Faxnummer
 • Språk
 • Fastighets- och produktionsinformation

De ändamål för vilka vi samlar in och behandlar informationen är:

 • Hantering av kundförhållanden, inklusive;
  • Hantering av order
  • Kundskapande och den pågående affärsrelationen
  • Leverans av varor/produkter/support
  • Uppfyllande och ingående av avtal inkl. fakturering och inkasso
  • Kreditbedömning
  • Marknadsföring av våra produkter
  • Analys av användningen av produkter
 • För att kunna erbjuda dig funktionerna i våra program och svara på frågor om användningen av våra programvaror.  
 • Efterlevnad av gällande lagstiftning (t.ex. EU:s dataskyddslagstiftning och dataskyddslagen och andra berättigade intressen: 
  • Dokumentationskrav
  • Genomförande och upprätthållande av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
  • Hantering av förfrågningar och klagomål från registrerade och andra
  • Hantering av tvister med registrerade och tredje parter.

Källor

Personuppgifter samlas in från dig i samband med kundförhållandet.

Personuppgifter kan i vissa fall samlas in från;

 • Datalogisk hemsida i samband med ifyllande av blanketter och cookies.
 • Användning av våra program lösningar t.ex. vid delning av plats.
 • Kronofogdemyndigheten i samband med kreditbedömningar.
 • Jordbruksverket i samband med nedladdning av jordbruksinformation.

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för vår insamling, behandling och utlämnande av dina personuppgifter är följande:

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra och ingå ett avtal i vilket den registrerade är part, jfr. artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.
 • Behandlingen är nödvändig för att uppnå berättigade intressen jfr. dataskyddsförordningens artikel 6.1 f
 • Den registrerade har gett sitt samtycke i enlighet med dataskyddsförordningens artikel 6.1 a
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som åligger den personuppgiftsansvarige,

När vi samlar in personuppgifter direkt från dig för kundhantering förser du oss med personuppgifter för att ingå ett avtal med oss. Du är skyldig att lämna dessa personuppgifter till oss. Följderna av att inte ge oss personuppgifter kommer att vara att vi inte kan ingå ett kundförhållande, eftersom informationen är nödvändig för att uppfylla avtalet och enligt ovan nämnda rättsliga grund.

Insamling av upplysningar I programvaran om din position sparas inte av Datalogisk och används endast för att dela position/plats med andra inom samma licens. Funktionen kan alltid stängas av. 

När vi samlar in personuppgifter direkt från dig för användning i marknadsföringssyfte förser du oss med personuppgifterna frivilligt. Du är inte skyldig att lämna ut dessa personuppgifter till oss. Följderna av att inte förse oss med personuppgifterna kommer att vara att vi inte kan anpassa vår marknadsföring efter det specifika behovet.

Den rättsliga grunden för utlämning av personuppgifter

Personuppgifter kommer endast att lämnas ut efter ditt medgivande till exempelvis följande mottagare:

 • Jordbruksverket
 • Djurfoderföretag
 • Processorer
 • Växtförädlingskonsulter eller motsvarande

Syftet med och den rättsliga grunden för utlämningen av personuppgifterna är följande:

 • Utlämningen är nödvändig för att fullgöra och ingå ett avtal i vilket den registrerade är part, jfr. artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.
 • Utlämningen är nödvändig för att uppnå berättigade intressen jfr. dataskyddsförordningens artikel 6.1 f
 • Den registrerade har gett sitt samtycke i enlighet med dataskyddsförordningens artikel 6.1 a

Samtycke som rättslig grund för insamling, behandling och utlämnande

När behandlingen av personuppgifter baseras på ditt medgivande har du rätt att återkalla samtycket utan några negativa konsekvenser för dig. Ett återkallande av ditt samtycke påverkar dock inte behandlingen eller utlämning av personuppgifter som har skett innan samtycket återkallades.

Överföring av personuppgifter till personuppgiftsbiträden

Vi överför dina personuppgifter till våra IT-leverantörer, som sparar dessa.

Vi överför även dina personuppgifter till följande personuppgiftsbiträden i samband med marknadsföring;

 • Google
 • Facebook
 • Instagram

Vi överför dina personuppgifter till inkassobyrå i händelse av utebliven betalning.

Vi överför dina personuppgifter till leverantörer, inklusive kontrolleverantörer.

Överföring av personuppgifter till mottagare i länder utanför EU/EES


Vi överför inte personuppgifter till mottagare i länder utanför EU/EES.

Lagringstid

Vi sparar dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de ändamål som anges ovan, dock inte längre än 5 år efter avslutat kundförhållande.

Dina övriga rättigheter

Du har – med lagens begränsningar – vissa rättigheter, inklusive rätten att få veta vilka personuppgifter som finns sparade om dig, rätten att ändra felaktig information, rätten till radering av information, rätten till begränsning av behandling, rätten till dataportabilitet.

I vissa fall har du rätt att invända mot vår annars lagliga behandling av personuppgifter, inklusive automatiserat, individuellt beslutsfattande och behandling av din information för användning i direktmarknadsföring.

Du har också rätt att klaga hos behörig tillsynsmyndighet, inklusive datainspektionen.

Kontakt

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller utövandet av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på e-post: mail@datalogisk.dk

Agrinavia AB
Datalogisk
Organisationsnummer: Se-556661-1868
Oderup 9267
SE-242 97 Hörby
Sverige

Datum: 6 augusti 2020

Datalogisk.se