Kontakta oss på tlf 0415 40025
6 november, 2019

En historisk överblick

Här nedan får du en historisk överblick över utvecklingen i Datalogisk och Näsgård programmen:  

1999 AreaPlan bildas 1999 och öppnar kontor i Alnarp i november. Produktportföljen består av Näsgård och MarkVägen växtodlingsprogram, Adcon väderstationer och Plant-Plus prognosmodell.  
   
      2000 Wintex jordprovtagare börjar säljas av AreaPlan på den svenska marknaden, en helautomaisk provtagare som underlättar vid markkartering. På Elmia 2000 presenteras Näsgård MarkVägen, det första programmet där växtodling, kartor och precisionsodlingvar samlat. Det blev succé och dessutom utnämnt till Årets nyhet på Elmia för detta.  
   
  2001 Näsgård MarkVägen började sändas ut. För att kunderna inte skulle tappa data sände kunderna in sina data från Markvägen och Näsgård som sedan sändes tillbaka konverterade till nya programmet. Samtidigt startade utbildning av användarna via kurser runt om i Sverige. Över 200 personer genomgår dessa under januari till mars 2001.
   
  2002 För första gången på svenska marknaden tar ett program fram utvalda data till en kontrollorganisation.  Näsgård sammanställer aktuella insatser, förfrukter och analysvärde som skall redovisas vid en IP-Sigill kontroll i en och samma utskrift.
   
  2003 Näsgård TID och Pocket TID släpps på marknaden, samt MarkVägen Pocket. Tidsredovisning samt program för handdatorer som ger möjlighet att registrera direkt i fält. Farm Site Mate börjas säljas, som gör det möjligt att mäta in areal och dräneringar i fält ed GPS.
   
2004 AreaPlan blir ett helägt dotterbolag till Datalogisk ApS. I samband med detta avyttras försäljningen av väderstationer och prognosmodeller.
   
    2005 Kontoret flyttas från Alnarp till Oderup utanför Hörby. Produktnamnet Näsgård Markvägen ersätts med Näsgård. Som förstaprogram på marknaden kan Näsgård överför fält och kartuppgifter till SAM Internet för att underlätta EU ansökan. Ett mindre antal lantbrukare får möjlighet att prova funktionen 2005. Odlare av fabrikspotatis på kontrakt skall lämna odlingsdata till PodAgro potatisdatabas. En funktion i Näsgård införs som sammanställer och skapar en fil som överför data till PodAgros databas. EZ-Guide guidesystem från Ag-Leader börjas säljas.
   
  2006 Överföring av fält/kartuppgifter till SAM Internet från Näsgår öppnas upp för alla i programmet. Näsgård Karta kan utväxla data med HIR-Växt. DLG och Svenska Foder går in som delägare i Datalogisk AS i Danmark.
   
2007 Näsgård Karta får möjlighet att hantera Jordbruksverkets blockkartor som bakgrundskarta. Detta gör att man som lantbrukare/rådgivare aldrig behöver sakna kartunderlag för nya fält.
   
2009 En helt ny generation växtodlingsprogram, Näsgård Mark.NET, lanseras hösten 2009. Nya programmeringsverktyg ger större möjligheter att ta fram nya funktioner och lösningar inför framtiden. För att förenkla marknadsföring skiftar AreaPlan namn till Datalogisk i december. Datalogisk får agenturen för Leica och Autofarm autostyrningsprodukter i Sverige och Danmark.
   
2010 Näsgård TID integreras i Näsgård växtodlingsprogram. Detta inebär att användaren endast behöver öppna ett program och att ekonomi uppgifter kan sammanställas hämtade både från tidregistreringar (arbetstid och maskinanvändning) och fältregistreringar (t.ex. gödnings- och växtskyddskostnader)
   
2011 För att underlätta för användaren vid växtskyddsarbete, läggsalla växtskyddsmedels karenstiden in för alla grödor i Näsgårds register. Därmed infogas dessa med automatik i sprutjournalenDessutom visar ett nyckeltal överskådligt om karenstiden håll till förväntad skörd.
   
2012 Näsgård MOBILE släpps på marknaden. Därmed går det att skapa och redigera fältuppgifter via en smartphone, surfplatta eller webb. Alla uppgifter blir direkt tillgängliga för alla användare på driftsenheten, detta utan någon manuell synkronisering.
   
2013 För att underlätta för rådgivare införs gemensamt register. Detta innebär t.ex. att en ny insatsvara läggs in i detta register och direkt har alla rådgivare i organisationen tillgång till den nya insatsvaran på alla sina kunders databaser. Till Borgeby fältdagar bjöd vi in precisionsodlingsprofilen Jacob Van Den Borne från Holland som håller föredrag om precisionsodling i vår monter. 5 år senare återkom han till Borgeby, nu inbjuden till Borgeby Fältdagars Pre event dag.
   
2014 Kartfunktion införs i Näsgård Mobile vilket ger möjlighet att se fälten i en karta och utgå ifrån ett fält i kartan för att redigera insatser på fältet. Utveckling av modul i Näsgård Karta för utskrift av markkarteringskartor tillsammans med Odlarservice HS Skåne. Via uppsättning av hur och vilka uppgifter som skall skrivas ut, kan utskrifterna skapas löpande automatisk.
   
2015 Beräkning för förgröningsstöd införs i Näsgård Mark. Med visning av röda eller gröna smileys visas överskådligt om villkoren uppfylls i ett nyckeltal, detta utifrån över 70 delberäkningar.  GPS-Observationer införs i Näsgård Mobile. Med hjälp av telefonen GPS kan olika koordinat satta uppgifter sparas. Försäljning av GPS utrustning avyttras.
   
2016 Google Map införs som bakgrundskarta i Näsgård Karta Opti ochAdvicer. Ny funktion gör det möjligt att digitalisera papperskartor, t.ex. dräneringskartor i Näsgård Karta
   
2017 WeedMaps släpps på marknaden. WeedMaps är en kamera som särskiljer ogräs från kulturgrödan. Uppgifterna kan därefter läsas in i Näsgård Karta för att skapa en tilldelningsfil och därmed endast bekämpa där det behövs. För obrukade fältkanter som ritas in i Näsgård Karta kan deras längd överföras för att ingå i EFA beräkning i Näsgård Mark. 
   
2018 Näsgård Kemikoll version 1 släpps på marknaden.  Avtal med TheAbsolut Company för att löpande uppdatera information om insatsvaror på marknaden till The Absolut Company databas.
   
2019 Näsgård Optimizer släpps. Funktion som utifrån arbetsbredd och antal vändtegsdrag beräknar körspårsriktning. Näsgård Kemikoll uppdateras med varningar. Lagerstyrning av grödor både i Näsgård och Mobile. Visar aktuell behållning för olika skördade grödor. Vid skörd kan enskilda lass registreras som då summeras i lagret. Även t.ex. antal ensilagebalar kan registreras. Manuella observationer kan skapas i Observations modulen. Därmed gårdet t.ex. att mäta längder i Mobile kartan. Export funktion från Näsgård Mark och Mobile direkt till The Absolut Company databas
Datalogisk.se